Vägar till klimatneutralt Gotland

Lyssna

Nya företagsidéer baserade på biologiska restprodukter och kretslopp kan stimuleras, där gotländsk biokol framställs och nyttjas kommersiellt, och på så vis både skapar sysselsättning och bidrar till den energi- och klimatomställning som Gotland av regeringen har utsetts att leda, skriver Wolfgang Brunner och Isabel Enström (MP).

Klimatfrågan kommer för många decennier framåt vara en av de stora största utmaningarna för vårt samhällsbygge - lokalt, nationellt och globalt. Sveriges regering har, som en följd av FN:s Parisavtal, satt upp ambitiösa klimatmål, men dessa kan bara förverkligas i lokalsamhället. Enligt en ny forskarrapport från Uppsala Universitet, måste Gotlands koldioxidutsläpp mellan åren 2020 - 2040, årligen minska med 16 procent för att uppnå klimatneutralitet!

Region Gotland behöver därför ta fram en brett förankrad handlingsplan för att uppnå klimatmålen och utarbeta en strategi för att i samverkan med näringsliv och allmänhet ta nödvändiga initiativ till att förverkliga dem. En allmän energieffektivisering och en omställning till fossilbränslefri energi är bra åtgärder som påbörjats och som också kan utvecklas vidare, men de förslår inte fullt ut. Vi måste på sikt inte bara minska utsläppen, utan också skapa klimatgynnande kolsänkor.

Ett förhållandevis enkelt och smart sätt att åstadkomma detta är att tillverka och använda biokol. Tekniken har de senaste åren blivit internationellt uppmärksammad inom jordbruk och bioteknik, men också som en lovande klimatåtgärd. Biokolet framställs genom så kallad pyrolys, en process där man hettar upp organiska restmaterial, som t.ex. rötslam eller träflis under syrefria förhållanden. Resultatet blir ett träkolsliknande pulver med värdefulla egenskaper. Biokolet ökar markens vattenhållande förmåga, minskar näringsämnesläckaget och ger högre skördar. Biokolet är dessutom mycket stabilt och binder kol i marken i flera tusen år och skapar på så vis en långvarig kolsänka.

Vi i Miljöpartiet vill verka för att pyrolysprocessen integreras i Region Gotlands handlingsplan för att uppnå klimatneutralitet. En pyrolysanläggning för att hantera Regionens rötslam skulle i förlängningen också kunna tjäna som inspirationskälla för nyföretagande inom jord- och skogsbruk. Nya företagsidéer baserade på biologiska restprodukter och kretslopp kan stimuleras, där gotländsk biokol framställs och nyttjas kommersiellt, och på så vis både skapar sysselsättning och bidrar till den energi- och klimatomställning som Gotland av regeringen har utsetts att leda.

Wolfgang Brunner och Isabel Enström Miljöpartiet de Gröna på Gotland

Publicerad i Gotlands Allehanda 17 april

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: