Bygga och bo

Bygga och bo

I Halmstad ska alltid människan stå i centrum vare sig du lever i staden, i en mindre tätort eller på landsbygden. Samhällsplaneringen ska genomsyras av en helhetssyn där människor och miljö sätts i fokus. Alla stadsdelar och mindre tätorter ska planeras så att bostadssegregationen kan minskas.

Miljöpartiet vill:

  • se till att kommunen bygger med bästa möjliga energistandard och att befintligt fastighetsbestånd energieffektiviseras

  • ha ett tydligt barnperspektiv i samhällsplaneringen

  • minska boendesegregationen

  • blanda olika boende- och upplåtelseformer inom varje stadsdel och i tätorterna på landsbygdenställa tydliga miljö-, energi- och grönytekrav i nya markanvisningsavtal

  • skydda och utveckla kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

  • planera nya bostadsområden i anslutning till ny eller redan befintlig kollektivtrafik

  • rusta upp Bastionen

  • nya byggnader ska passa in i stadsbilden och befintliga karaktärsdrag ska respekteras

  • stoppa utbyggnaden av externa och halvexterna köpcentra

Nyheter på Bygga och bo

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter