hållbart resande

hållbart resande

Skapa förutsättningar för en renare och mer levande stadsmiljö genom att satsa på fler gång- och cykelvägar och en utbyggd kollektivtrafik. 9 prioriterade frågor för ett mer hållbart resande.

Miljöpartiet vill: 

  1. I snabbare takt bygga ut och förbättra cykelvägnätet
  2. Bygga cykelvägar mellan de mindre tätorterna
  3. Bygga väderskyddade och säkra cykelparkeringar vid knutpunkter för kollektivtrafiken och vid större kommunala arbetsplatser
  4. Öka kollektivtrafikens andel av personresorna genom informationsinsatser, upprustning av hållplatser och bussprioritering i korsningar
  5. Införa avgiftsfritt fritidskort för unga i åldern 13 till 18 år i den allmänna kollektivtrafiken
  6. Arbeta för en ny järnvägsstation i Getinge
  7. Införa miljözoner för bilar i trafikbelastade områden
  8. Avveckla det kommersiella flyget vid Halmstads flygplats
  9. Stoppa alla planer på en ny bilförbindelse över eller under Nissan söder om Slottsbron

Läs alla våra punkter om kollektivtrafik, cykel och trafik

Nyheter på hållbart resande

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter