Naturvård och biologisk mångfald

Naturvård och biologisk mångfald

Halmstads värdefulla natur ska skyddas, landskapets skiftande karaktär värnas och den biologiska mångfalden bevaras. De unika naturtyper som finns i Halmstads kommun, allt från kustens stränder med växt- och djurlivet där, till ädellövskogarna i inlandet måste bevaras så att de känsliga ekosystemen inte rubbas men också för att dessa är ovärderliga för människors välbefinnande och hälsa. Natur som är tillgänglig för friluftsliv är en viktig del i det hälsofrämjandet arbetet och ger ökad livskvalitet och bättre folkhälsa.

Miljöpartiet vill:

  • förbättra skötseln av grönområden, våtmarker, kommunala reservat och skogar så att den biologiska mångfalden ökar
  • anlägga fler våtmarker
  • bevara och skydda ängsmark och ädellövskog på kommunens marker
  • återskapa slåtterängar på grönytor där det är möjligt
  • öka andelen ädellöv i kommunens skogar
  • arbeta för att Laholmsbukten blir ett marint naturreservat

Nyheter på Naturvård och biologisk mångfald

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter