Valmanifest 2018

Valmanifest 2018

Miljöpartiets vision om framtidens Halmstad är ett rättvist samhälle där alla känner sig välkomna och respekterade. En stark gemensam välfärd ger människor frihet och alla får kraft att växa. Barn och unga växer upp tryggt och formar sin framtid i en likvärdig förskola och skola. I Miljöpartiets Halmstad finns det bra möjligheter till balans mellan arbetsliv och fritid. Människan står alltid i centrum vare sig du lever i staden, i en mindre tätort eller på landsbygden. Samhällsplaneringen genomsyras av en helhetssyn där människor och miljö sätts i fokus. Halmstad som kommun är fossilfri 2030. Den värdefulla naturen skyddas och den biologiska mångfalden bevaras. Detta är vår vision om framtidens Halmstad – rösta grönt 9 september!

Ladda ner hela valmanifestet 2018 eller läs det här:

Bättre förskola och skola

 • Minska antal barn per grupp i förskolan
 • Anställa fler i skolan och ge lärarna mer tid 
för eleverna
 • Förbättra utemiljöerna, så att de fungerar för 
lek, rörelse, samvaro, odling och pedagogisk verksamhet
 • Aktivt arbeta med normkritik och genus-
pedagogik
 • Förbättra elevhälsan, bland annat genom fler 
skolsköterskor och kuratorer

Ökad livskvalitet

 • Förbättra möjligheterna för lokala kulturutövare och kulturaktörer att verka och att nå ut
 • Utveckla kulturskolan, genom att bredda 
verksamheten och nå fler barn och unga
 • Göra det möjligt för alla oavsett fysiska eller 
psykiska funktionsnedsättningar att kunna 
delta i samhällslivet på lika villkor
 • Minska den psykiska ohälsan bland barn och unga
 • Utreda möjligheterna till arbetstidsförkortning och nya arbetstidsmodeller för kommunanställda
 • Satsa på ett stimulerande vardagsliv för äldre, bland annat genom friskvårdsaktiviteter och ett rikt kultur- och friluftsliv

Demokrati och mångfald

 • Utveckla former för olika typer av invånardialog
 • Minska boendesegregationen
 • Ha ett generöst flyktingmottagande och ett 
långsiktigt integrationsarbete
 • Verka för att ensamkommande barn och unga 
får stanna kvar i kommunen tills asylprocessen 
är avslutad
 • Ge berörd personal utbildning i HBTQ-frågor

Hållbar miljö

 • Inrätta en hållbarhetsberedning i kommunen, med uppgift att implementera de globala 
hållbarhetsmålen och Agenda 2030
 • Ha tydliga och långtgående miljökrav vid all 
kommunal upphandling
 • Minska mängden hälsofarliga kemikalier i barn och ungas vardag
 • Göra det enkelt att återvinna
 • Skydda vattentäkterna
 • Skydda och bevara den värdefulla åkermarken
 • Förbättra skötseln av grönområden, våtmarker, kommunala reservat och skogar så att den 
biologiska mångfalden ökar
 • Satsa på gröna jobb som bidrar till att bevara 
eller återställa miljön

Bättre mat

 • Öka andelen ekologiskt producerade livsmedel 
i kommunens måltidsverksamhet, i första hand när det gäller frukt, kött och rotfrukter
 • Öka andelen klimatsmart mat
 • Öka andelen tillagningskök i kommunens 
förskolor, skolor och äldreboenden

Grön samhällsplanering

 • Ha ett tydligt barnperspektiv i samhälls-planeringen
 • Blanda olika boende- och upplåtelseformer inom varje stadsdel och i tätorterna 
på landsbygden
 • Säkra tillgången på gröna närmiljöer 
vid förtätning
 • Skydda och utveckla kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och miljöer
 • Stoppa utbyggnaden av externa 
och halvexterna köpcentra

Fossilfri kommun

 • Se till att Halmstad blir en fossilfri kommun senast 2030
 • Satsa mer på solenergianläggningar på 
kommunens fastigheter
 • Driva kommunens fordon med förnybara bränslen, i första hand el och biogas
 • Utveckla laddinfrastrukturen för elfordon

Hållbart resande

 • I snabbare takt bygga ut och förbättra 
cykelvägnätet
 • Bygga cykelvägar mellan de mindre tätorterna
 • Bygga väderskyddade och säkra cykelparkeringar vid knutpunkter för kollektivtrafiken 
och vid större kommunala arbetsplatser
 • Öka kollektivtrafikens andel av personresorna genom informationsinsatser, upprustning av hållplatser och bussprioritering i korsningar
 • Införa avgiftsfritt fritidskort för unga i åldern 13 till 18 år i den allmänna kollektivtrafiken
 • Arbeta för en ny järnvägsstation i Getinge
 • Införa miljözoner för bilar i trafikbelastade områden
 • Avveckla det kommersiella flyget vid 
Halmstads flygplats
 • Stoppa alla planer på en ny bilförbindelse 
över eller under Nissan söder om Slottsbron

Hela vårt handlingsprogram finns att läsa här >

Nyheter på Valmanifest 2018

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter