Årets budgetdebatt

Ikväll har kommunfullmäktige beslutat om den kommunala budgeten. Här är vårt inledningsanförande som hölls av Marie Strid.

Klicka på bilden så kan du ladda hem vår budget.

Ordförande, presidiet, ledamöter o åhörare.

Miljöpartiet de gröna i Härryda tar klimathotet och dess konsekvenser på allvar. Vi har därför, i den budget vi presenterar, fokus på vad vi som kommun kan och behöver göra för att bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar framtid.

I vår budget finns det konkreta förslag på vad vi i Härryda kommun kan genomföra och vad vi bör ha som mål att uppnå.

Med Miljöpartiet de gröna i Härrydas budget kommer därmed följande punkter att prioriteras under det kommande verksamhetsåret:

Landvetter Södra Utveckling AB får ett nytt ägardirektiv för att utveckla hela Härryda med hållbara samhällen och pendeltågsstationer längs befintliga kust-till-kustbanan. Därför byter bolaget också namn till ”Hela Härryda Utveckling AB”.

En jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas och inga överetableringar av förskole- och skolverksamheter skall genomföras.

Hållbara transporter av gods och personer prioriteras, både i den nya översiktsplanen och genom ökade investeringar med bl.a. utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i kommunen.

Agenda 2030 är utgångspunkt för hur all kommunal verksamhet styrs, planeras och följs upp i kommunens årsredovisning.

Därför ger vi Kommunstyrelsen bl a följande uppdrag:

- Att i kommande energi- och miljöplan peka ut inriktningen för hur Härryda kommun blir klimatneutral inom energi, kolinlagring, transporter, konsumtion och finansförvaltning.

Till Välfärdsnämnden ger vi bl a i uppdrag:

- Att utreda hur mål om en jämlik och socialt hållbar skola inkluderas i arbetet med Sveriges bästa skola

Vi är inte naiva - vi vet att vår budget inte kommer att få ert bifall, även om vi hade önskat att ni - precis som Miljöpartiet de gröna - hade insett allvaret i klimathotet och dess konsekvenser för oss som lever här o nu - och för de som ska bo o leva här i framtiden.

Då vår budget är den enda som visar på hur vår kommun ska leda utvecklingen till ett hållbart samhälle - på riktigt - så vill vi generöst dela den med er. Varsågoda - här får ni förslag som ni direkt kan lyfta in i era budgetar!

För Vi har alla ett ansvar - som politiker, medborgare och människa i det ekologiska systemet. Vi behöver hjälpas åt och ta ansvar för alla de utmaningar som står framför oss.

Och Pandemin har visat att vi alla kan ta ansvar; ansvar för att inte smitta andra, ansvar för att inte belasta den sjukvård som behöver fokusera på pandemins härjningar, ansvar genom att hålla social distans, följa basala hygienrutiner och visa att vi bryr oss om varandra och att vi kan göra skillnad - både lokalt och globalt. Låt oss hoppas att vaccin o effektiva botemedel kommer snart så att livet får återgå till ”det normala”.

Men för den utplåning som hotar den biologiska mångfalden kommer det inte att finnas några vaccin. För de arter som hotas att utrotas finns ingen annan räddning än att du och jag även här tar vårt gemensamma ansvar. Och det kan vi. Ett enkelt steg där vi kan göra en betydande insats är genom att inte gå vidare med planerna om att utveckla Landvetter Södra i en skog med höga naturvärden och rödlistade arter. Vi har större möjligheter till en hållbar utveckling genom att utveckla våra befintliga samhällen längs den befintliga järnvägen som efter upprustning kommer ha pendeltrafik tillgänglig för alla.

Till sist - och trots att vi inte sett konsekvenserna av pandemin - så föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar om att ta klimatnödläget på allvar och ändra inriktning så att vår vision kan bli

Härryda - här vågar vi - bygga en hållbar kommun med delaktiga invånare!

Jag yrkar därmed bifall till miljöpartiets förslag till budget.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: