Avverkningsanmälan av skog med höga naturvärden vid Skällsjön inom Yxsjöområdet

Kommunen har lämnat in en avverkningsanmälan av 6 hektar skog som kommunen äger i det planerade Landvetter Södra.

Avverkningsanmälan omfattar ett område som ligger intill Korsmossen strax väster om Skällsjön i Härryda kommun.
Naturskyddsföreningen har i en skrivelse lämnat in följande synpunkt till kommunen avseende avverkningen:
”Skällsjöskogen som ligger söder om Landvetter utgör en viktig rest av äldre skog med en rik biologisk mångfald och en avverkning skulle innebära att en värdefull miljö med ett flertal skyddsvärda arter skulle försvinna från kommunen. Det förekommer även fornlämningar och kulturspår som riskeras skadas”.
Det är alltså ett naturområde med högsta naturvärde och rödlistade arter som ska avverkas. Redan i februari 2018 motionerade Miljöpartiet om att stoppa all avverkning på kommunens mark i området med motiveringen att inom det markområde där staden Landvetter Södra planeras finns det stora delar av mycket ömtålig och skyddsvärd natur.
Förvaltningen svarade i april 2018:
” Sektorn för samhällsbyggnad har inte några planer på att avverka inom det aktuella området de närmaste åren. Ett nytt ställningstagande kommer att tas efter utredning och inventering med utgångspunkt i de förutsättningar och den information som framkommer”.

Men istället för att avvakta den fördjupade översiktsplanen och den naturinventering som blir klar i april har nu kommundirektören plötsligt bestämt att området ska avverkas. De skador en avverkning gör går aldrig att reparera. Miljöpartiet ber den politiska majoriteten i kommunen att tänka om och stoppa avverkningen!
Miljöpartiet de gröna i Härryda
Roland Jonsson
Katarina Kristiansson

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: