Ingen hållbar budget i år heller!

Insändare i Lokalpressen den 25 juni 2021.

Budgetddebatten i kommunfullmäktige 2021-06-17 gjorde det tydligt hur frånvarande miljö- och klimatfrågorna är i den av Moderaterna presenterade budgeten som L, C, KD,SP och KP ger sitt stöd. Det finns inte ett enda förslag på hur Härryda kommun ska nå de nationella miljömålen eller hur effekterna av miljö- och klimatfrågorna ska mötas. Detta trots att ytterligare en mätning publicerats som visar kommunens försämrade placeringar inom miljöområdet, nu senast 145:e plats när det gäller miljöbästa kommun. Enkäten från IVL Svenska Miljöinstitutet om klimatanpassning kunde kommunen inte svar ”på grund av kapacitetsbrist”. För 280 av Sveriges 291 kommuner fanns kapacitet nog, men kanske framför allt en prioritering av miljö- och klimatfrågorna, för att svara på enkäten.

Miljöpartiets budget är klar och tydlig, både i vilka frågor som vi tar på allvar och i vilka behov som finns för att nå en ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Härryda är en mycket välmående kommun. Vi har ingen anledning att blunda för att vi står inför frågor om klimatförändringar och minskad biologisk mångfald som hotar hela mänsklighetens livskvalitet.

Det minsta som krävs är att vi tar vårt ansvar - åtminstone för de nationella klimatmålen - och därför har Miljöpartiet de gröna i Härryda i vår budget för 2022 föreslagit följande:

- att minska C02-utsläppen med minst 15 %
- att förstärka förvaltningens arbete inom klimatfrågor och biologisk mångfald
- att omvandla exploateringsprojektet Landvetter Södra till Nationalpark Landvetter Södra.

Vi har även föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en miljö- och klimatgrupp för att säkerställa arbetet med nationella och kommunala miljömål, med målet att bli Sveriges bästa miljökommun 2023 och framåt.

Miljöpartiet de gröna i Härryda blundar inte för de brännande frågorna, inte heller för frågan om etableringen av en skolkoncern och dess konsekvenser för den kommunala skolan. Vi vill därför ge uppdraget till välfärdsnämnden att tillsätta en oberoende utredning om att utreda konsekvenserna för den kommunala skolan vid en etablering av Internationella Engelska Skolan i Mölnlycke.

En hållbar budget måste ta på allvar och erkänna att klimatförändringar är en brådskande kris som utvecklas som ett allvarligt hot mot global stabilitet och mänsklig existens, att den nuvarande takten och omfattningen av nationella klimatåtgärder inte är tillräckliga för att avvärja betydande skador på ekonomi, miljö och människors hälsa under de kommande decennierna.

Därför menar vi i Miljöpartiet de gröna att vi i vår kommun måste sätta upp så ambitiösa mål som möjligt för att accelerera arbetet med att ta fram strategier för att hålla sig inom planetära gränsvärden. I budget för 2022 som fastställdes av kommunfullmäktige finns ingen ambition för att föra kommunens miljö- och klimatarbete framåt. Vi står inför ytterligare ett år utan en hållbar budget, vare sig för oss som bor och verkar i Härryda idag eller för de som ska bo och verka i här i framtiden.

Marie Strid & Roland Jonsson
Miljöpartiet de gröna i Härryda

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: