Landvetter Södra - ett högriskprojekt

Insändare i Lokalpressen Härryda den 4 oktober 2020

Vid Kommunfullmäktigemötet den 17:e september besvarade Per Vorberg (ordförande för såväl kommunstyrelsen som för Landvetter Södra Utvecklings AB) Miljöpartiets interpellation om Landvetter Södra där vi bland annat ställde följande fråga: ” Hur ser riskanalysen ut för hela projektet?

Per Vorberg svarade att risken fram till idag är 7,2 miljoner kronor plus markförvärv om 84,1 miljoner där marken finns i kommunal ägo. Per Vorberg har tidigare sagt att riskanalyser kommer att göras senare i projektet vid tex detaljplanearbetet. För att tala klarspråk – det finns ingen riskanalys gjord.

Att överlåta riskanalys till detaljplanearbetet, är att överlåta riskanalysen till exploatörerna. Det Miljöpartiet efterfrågade var hur bolaget Landvetter Södra Utvecklingsbolag AB arbetar med riskanalyser. För ett projekt av denna enorma storlek, det överlägset största i kommunens historia, är det orimligt att det inte tagits fram en riskanalys för kommunen och för bolaget. Per Vorberg verkar inte ha förstått sitt uppdrag att det är för kommunens, och kommunens bolags, bästa han ska arbeta, vilket vi tyvärr även sett vid exempelvis den föreslagna etableringen av Internationella Engelska Skolan (IES).

Att det inte har gjorts någon riskanalys innebär att idéer och handlingsplaner för riskminimering och alternativa lösningar saknas, för att därmed förebygga och minimera konsekvenserna om/när riskerna faller ut. Vi kan redan nu se ett flertal stora risker ur ett ekonomiskt, socialt och miljöperspektiv för projektet.
Det blir ingen järnvägsstation i Landvetter Södra. Med en stad som saknar effektiv kollektivtrafik blir det mycket lägre lägesvärden än de som redovisats i exploateringskalkylen och det blir ett minus-resultat för kommunen.

Det finns INGA goda exempel på städer eller förorter i Sverige som skapats från grunden och blivit lyckade ur ett socialt perspektiv. Antingen tenderar de att bli utanförskapsområden eller så riskerar de bli helt privatiserade för de med väldigt hög inkomster – varav inget är eftersträvansvärt. Och vem vill bo i en stad under uppbyggnad som kommer vara en byggarbetsplats de närmaste 50 åren?

De höga naturvärdena med rödlistade arter och artskyddfrågor är inte beaktade. Redan 2012 konstaterade Länsstyrelsen att det var olämpligt att bygga i det planerade området på grund av höga naturvärden vilket gör att det finns stor sannolikhet att projektet eller delar av projektet får avslag från Länsstyrelsen.
Många sakägare i området är mycket negativa till projektet och en utdragen överklagandeprocess med stora förseningar och ökade kostnader är att vänta.

Att ordföranden för såväl kommunstyrelsen som för Landvetter Södra Utvecklings AB har så dålig koll på projektets risker är förvånansvärt. En aktuell exploateringskalkyl och riskanalys är det minsta som krävs för ett projekt som detta. Men en riskanalys skulle blotta vad Landvetter Södra verkligen är – ett högriskprojekt. Är det därför riskanalysen inte finns?

Roland Jonsson
Katarina Kristiansson
Miljöpartiet de gröna i Härryda

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: