Landvetter Södra ett luftslott

Landvetter Södra ett luftslott

Insändare i Lokalpressen den 27 september 2020.


Vid Kommunfullmäktigemötet den 17:e september besvarade Per Vorberg (ordförande i Landvetter Södra Utvecklingsbolag AB) Miljöpartiets interpellation om exploateringskostnader för det tänkta projektet Landvetter Södra.
Per Vorberg hänvisade till en rapport ”Stadsutvecklingsstråket Bollebygd-Härryda-Mölndal ( Hammar Locum Metior AB, 2017-03-27, nedan förkortad HLM). I rapporten skriver HLM ”Bebyggelsen står och faller med tillkomsten av ny station med behövlig trafikering”. Ungefär samma skrivning finns på ytterligare fem ställen i rapporten.

Trafikverket har i sin samrådsredogörelse från juni 2020 skrivit att ”Trafikverket bedömer inte att de nyttor som uppstår med ytterligare stationer på ny stambana, delen Göteborg-Borås uppväger de nackdelar som det medför” och ”det kommer därför inte att planeras för några stationer i Mölnlycke, Landvetter Södra och Bollebygd”. Genom att Trafikverket nu har gjort klart att det inte blir någon station i Landvetter Södra så faller HLM:s exploateringskalkyl samman. HLM skriver: ”Med en stad som saknar effektiv kollektivtrafik blir det mycket lägre lägesvärden än det som redovisats i exploateringskalkylen”.
FÖRUTOM ATT INTÄKTERNA nu blir betydligt lägre finns det även flera stora kostnader i exploateringskalkylen som inte redovisas i totalsumman. Här saknas bland annat kostnader i generalplaneanläggningar och följdinvesteringar och om dessa läggs till så blir generalplaneanläggningar 600 miljoner kronor och följdinvesteringar 2 100 miljoner kronor mot de redovisade 420 miljoner koronor respektive 1 330 miljoner kronor. Kalkylen ger då minus ca 300 miljoner istället för ett plus på ca 600 miljoner enligt HLM. OM Landvetter Södra får en station.
Trafikverket har lovat att ”inte omöjliggöra” en station i Landvetter Södra i framtiden. En grov kalkyl som Trafikverket gjort visar att en framtida station, längs huvudbanan, kommer kosta mellan 500 – 1000 miljoner kronor, och då är inte kostnader för exempelvis stationsbyggnad, bullerskydd, mark inräknade. Skulle stationen ligga längs en bibana blir kostnaden ännu högre, nämligen mellan 2000 – 3000 miljoner kronor. En uppdatering av kalkylen ger då minus 800 till minus 3300 miljoner kronor.
Per Vorberg svarade inte på vår fråga varför HLM:s exploateringskalkyl inte nu höll utan tog fram argumentet att kommande skatteintäkter ska räkans in i exploateringskalkylen. Då är det alltså skattekollektivet som ska bära ett olönsamt projekt.

Vi hoppas att medborgarna i Härryda Kommun inser den stora ekonomiska risken med att fortsätta att planera för en ny stad!
PS! Ytterligare information finns på www.stoppalandvettersodra.se

ROLAND JONSSON KATARINA KRISTIANSSON
MP Härryda

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter