Vår reservation angående Landvetter södra etapp 1

Vår reservation angående Landvetter södra etapp 1

Miljöpartiets skriftliga reservationer ärende nr 9, Kommunstyrelse 2021-12-16, Uppdrag att upprätta detaljplan för Landvetter Södra etapp 1.

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att upprätta detaljplan för Landvetter Södra etapp 1.

Miljöpartiet yrkade på avslag med nedanstående motivering.
I underlaget för beslutet saknas många uppgifter och dokument som förvaltningen tidigare har tagit fram. Allt material som förvaltningen tog fram i den fördjupade översiktsplanen finns inte med och i tjänsteskrivelsen saknas en tydlig beskrivning på de ”knäckfrågor” som förvaltningen lyfte fram i sin sammanfattning av samrådsredogörelsen.

Vid andra uppdrag att upprätta byggherredrivna detaljplaner har förvaltningen haft ett antal rubriker och förklarande text.
Genom att förvaltningen har en god kunskap och knäckfrågor/komplexitet från den fördjupade översiktsplanen om området så är det anmärkningsvärt att dessa inte tydligt lyft fram i tjänsteskrivelsen.

När det gäller ekonomiska risker står det: ” Utgångspunkten är att kommunen ska få kostnadstäckning för utfört arbete och åtaganden genom kommande markförsäljning i området”

I tjänsteskrivelsen skrivs inte ett ord om:
Att det kommer krävas en miljökonsekvensbeskrivning.
Artskyddsförordningen nämns inte.
De 8 områden som enligt Länsstyrelsen kommer att kräva dispens behandlas ej. 6 av områdena finns inom området eller gränsar till området.

I tjänstetitel sen hänvisas till ett samarbetsavtal som inte har laga kraft.

Hur skall bebyggelsen anpassas till den kommande järnvägskorridoren som nu är framflyttad minst tre år?

Det är inte det som står i tjänsteskrivelsen som är mest anmärkningsvärt utan det som saknas.

Jag (Roland Jonsson, ledamot i kommunstyrelsen) får tankar om att avbrytandet av den Fördjupade översiktsplanen innebär att etapp 1 kommer att genomdrivas i små små bitar utan att ta hänsyn helheten. Informationen och kunskaperna som kom fram i den fördjupade översiktsplanen verka förvaltningen ha glömt bort.

I den översiktliga beskrivningen som är framtagen av Landvetter Södra Utvecklings AB är många uppgifter ofullständiga:
Kartan för området saknar färgmarkeringar
Det går inte att exakt se detaljer på kartan Byggbara ytor. Etapp 1B är inritad med 1A saknas.

Det finns ingen beskrivning av de svårigheter/knäckfrågor som projektet har. Det hänvisas även här till ett samarbetsavtal som inte har laga kraft.

En sammanfattning av mina iakttagelser är att den styrande majoriteteten inte vill ha en transparant process och att inte lyfta fram svårigheter och knäckfrågor förrän det är för sent

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter