Motion om obligatorisk utbildning för styrelser och nämnder

Motion om obligatorisk utbildning för styrelser och nämnder

Presenterad till Kommunfullmäktige den 16 september 2013

Hässleholms kommun har antagit en rad med mål för sin verksamhet. I flera av dem betonas vikten av att medborgaren sätts i centrum och att de kommunala verksamheterna blir öppna och transparenta.

Verkligheten ser emellertid annorlunda ut. Vi vet att viktiga dokument inte diarieförs i vederbörlig ordning, att enskilda medborgare, liksom granskande journalister, nekas få ut offentliga handlingar som de har rätt till och att revisionens insyn försvåras genom att kommunala nämnder hänvisar till sekretess för att undvika svara på generande frågor. Det är uppenbart att många förtroendevalda inte ens har grundläggande kunskaper i juridiska frågor som rör enskilda medborgares och granskande journalisters rätt att ta del av offentliga handlingar.

För att få bukt med den här typen av problem, föreslår Miljöpartiet de gröna i Hässleholm att samtliga ledamöter i kommunala nämnder och styrelser, inklusive de kommunala bolagen, genomgår en obligatorisk utbildning i den svenska lagstiftningen som rör offentlighetsprincipen och sekretesslagen. Kommunledningskontoret bör få ett uppdrag att skyndsamt utreda hur en sådan utbildning skulle kunna utformas.

Då frågorna är av största vikt för att den kommunala organisationen ska fungera på ett tillfredsställande sätt och för att medborgare får den information som de har rätt att kräva för att hålla sig insatta i olika frågor, komma med kritik och tydligt se var ansvaret för olika beslut ligger, är det önskvärt att denna utbildning genomförs snarast efter valet 2014.

Miljöpartiet de gröna i Hässleholm föreslår därför att:

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en obligatorisk utbildning i offentlighets- och sekretesslagen för samtliga ledamöter i kommunala bolag, nämnder och styrelser. Att utbildningen äger rum under det första kvartalet 2015, samt att kommunledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt utreda hur en sådan utbildning skulle kunna utformas.

Hästveda 2013-09-16

Jeanette Thelander

Miljöpartiet de gröna i Hässleholm

Nyheter på Motion om obligatorisk utbildning för styrelser och nämnder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter