Synpunkter på programsamråd Hässleholm 2030

Synpunkter på programsamråd Hässleholm 2030

Programsamråd – SynpunkterMiljöpartiet i Hässleholm tog del av diskussionsunderlaget ”Hässleholms stad 2030”. Utifrån underlaget ska ett förslag innehållande mål och strategier för stadens utveckling tas fram. Detta dokument innehåller partiets synpunkter.

Tidningen beskriver på ett tydligt sätt dagens Hässleholm. Vissa trender anser partiet är negativa för stadens utveckling, till exempel den åldrande befolkningen, den bilorienterade strukturen och det höga bilinnehavet samt de låga utbildningsnivåerna. Hässleholm drabbas av otydlig identitet och bristande stolthet. Avsaknaden av förmåga att samarbeta med Kristianstad är också negativ i högsta grad.

Miljöpartiet anser att dessa trender bör motverkas och ändras och att stadsplanering spelar en viktig roll i sammanhanget.

Beskrivningen på sidan 7 om konsekvenser om vi fortsätter som idag är alarmerande:

–          En utspridd bebyggelsestruktur som försvårar effektiv energianvändning och innebär dålig markhushållning samt bilberoende

–          Dålig samverkan med grannkommunerna som ökar kommunens isolering och sårbarhet

–          En åldrande befolkning som innebär ökade kostnader och mindre unga krafter

–          Utglesning som kan leda till att staden utvecklas till en sovstad

–          Och framförallt en oförmåga att stärka kopplingar mellan tätortsnära natur och parkerna i staden, dessa undervärderas och exploateras istället. På så sätt fördärvas en av de få attraktiva egenskaper av staden, dvs. närheten till naturen och samtidigt till kollektivtrafik som länkar till större städer. Därför måste tätortsnära allemansrättslig natur bevaras och göras tillgängligt med gång och cykeltrafik.

Dessa trender påverkar miljön och är ett hot mot stadens hållbara utveckling som behövs idag och i framtiden, för de kommande generationerna.

Utifrån denna beskrivning anser Miljöpartiet att följande förslag från varje scenario ska lyftas upp till den fördjupade översiktsplanen:

–          Förtätning av bebyggelsestrukturen och bevarande av tätortsnära allemansrättslig natur, parkmark och annan grönstruktur inom och i anslutning till tätorten. Även privat tomtmark har här ett värde som man kan räkna in. (bra markanvändning och behåll attraktivitet).

–          Satsning på kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik (barn ska kunna cykla till skolan utan fara för sin hälsa).

–          Ökad samverkan med grannkommuner (minskad sårbarhet, en dynamisk region) och arbeta med ”hur kommunen i samarbets-­ och utvecklingsprocesser kan understödja en positiv utveckling” är oerhört klarsynt och värt att ta fasta på.

–          Näringslivsutveckling inom hållbarhetsområdet (miljöbranschen blir alltmer aktuell i takt med ökad klimatutmaning och miljöhot).

–          Satsningar på utbildningar och ungt företagande (minskar arbetslöshet, ökar förståelse för samhällets funktion och utveckling, påverkar näringslivet och hälsan positivt).

En fråga som inte behandlas i scenarior är avfallsfrågan. År 2011 var Hässleholm bäst i Skåne på att återvinna och sjätte i landet. Här finns källsortering sedan början på 90 talet och nu även möjlighet att sortera i den offentliga miljön. Plan- och bygglagen kräver att avfallsfrågan integreras tydigt i planeringen. Planeringen ska hjälpa att upprätthålla denna ledande ställning inom avfallsområdet och bidra till att flytta fokus från hantering av avfall till minimering och återanvändning. Det är här viktigt att ta hänsyn till det pågående arbete med en ny resursoptimeringsplan.

Överlag vill Miljöpartiet att den fördjupade översiktsplanen sätter befintliga hässleholmare i centrum. Det är de som idag bor i Hässleholm som ska vara i centrum vid politiska beslut. Därför ska staden planeras för att förbättra livskvalitet för dagens invånare. Bra skola, bra omsorg, bra infrastruktur så att invånare blir stolta och tillfredsställda. Det kommer på sikt att locka fler personer att flytta till den bästa kommunen i Skåne.

Hässleholm, 1 september 2013.

 

Peter Groth                                                                                                Dolores Öhman

Gruppledare                                                                                              Styrelseordförande

Nyheter på Synpunkter på programsamråd Hässleholm 2030

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter