Interpellationer

Interpellationer

Interpellation om vindkraft

BOSTAD Äldreboende/trygghetsboende i Hedemora kommun

 

Interpellation om vindkraft

Ställd till ordföranden i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

I Översiktsplan 2030 för Hedemora kommun, antagen år 2016, finns följande text på sid 48
”Ett tematiskt tillägg gällande vindkraft föreslås tas fram i den fortsatta planeringen.”

  • Hur långt har Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden kommit med det arbetet?
  • Hur bedrivs tillsynen av befintliga vindkraftverk?
  • Hur har nämnden planerat att tillsynen skall bedrivas i framtiden?
  • Anser ordföranden att Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har tillräckliga resurser för att utöva den tillsynen?

Bakgrund till frågorna
Det finns uppgifter om att företag kommer att lämna in nya ansökningar om att få bygga en eller flera vindkraftparker inom Hedemora kommun; även utan för det område som utpekats som riksintresse för vindkraft i Översiktsplan 2030. Miljöpartiet de Gröna i Hedemora är positiva till vindkraft under förutsättning att den lokaliseras till platser som är lämpliga. Enligt Miljöbalken 26 kapitlet skall det alltid finnas en tillsynsmyndighet för stora vindkraftverk. För de vindkraftverk som kommunen är tillsynsmyndighet är kommunen skyldig att utöva tillsyn enligt Miljöbalken 26 kapitlet. Att vara tillsynsmyndighet innebär också stora befogenheter, till ex att komma med föreläggande om rättelser, om nödvändigt kopplade till viten.

Leif Stenberg, Miljöpartiet de gröna i Hedemora

 

BOSTAD Äldreboende/trygghetsboende i Hedemora kommun

Om någon behöver stöd-och vårdinsatser ska det ske utifrån individens behov och med bostaden som utgångspunkt. Många äldre 65+are i Hedemora kommun behöver stöd- och vårdinsatser stundtals och dagligen i sina boenden, inte minst de som bor i glesbygd, mindre byar och små samhällen.

Ofta väljer äldre personer att bo kvar i sitt/sina gamla hus för att det känns tryggt och trivsamt samt ekonomiskt bra så länge fastigheten inte behöver renoveras och moderniseras på grund av boendes behov av olika stöd- och vårdinsatser. Då ställs många som blivit en bit äldre än 65 inför ett svårt val; att flytta eller att bo kvar i ett hus som ofta är mycket svårt att sköta och ta hand om när orken tryter på gamla dagar. För kommunen blir detta också en extra belastning om personer med behov av hemtjänst bor kvar i hus som inte är helt anpassade till att den som bor där.

Då bör det finnas fler lämpliga, bra och trygga boenden att hyra till ett överkomligt pris eller att köpa som bostadsrätt. Det finns visst intresse bland privata investerare att bygga bostadsrätter för gruppen 65+ men detta stupar ofta på på att bankerna ser sådana projekt som allför osäkra om fastigheten inte ligger i en stor tätort med stigande markvärden. 65+are tvekar också inför bostadsrätten som investering om de befarar att det kan innebära någon form av arbetsplikt som de kanske inte kan leva upp till när de blivit 80+.

Helst bör det finnas 65+boenden på eller nära orten där man är van att bo och har sitt sociala liv sedan många år. Äldreboenden/trygghetsboenden bör byggas och utformas på ett sådant sätt att gamla människor får som de säger ”hemkänsla” och med möjlighet att själva ta sig ut på kökstrappan eller verandan och sätta sig en stund för att hälsa på grannar och vänner i närheten. Bygg gärna sjö- och skogsnära och gör vägar i området som underlättar för promenader med och utan stödinsatser. Bygg hyreslängor i markplan med entréer och verandor som är anpassade efter äldres behov, gemensamhetsytor både inne och ute är mycket viktigt. Utomhus exempelvis syrenbersåer och träddungar med bänkar och bord, upphöjda odlingsbänkar där flitiga äldre händer har möjlighet att odla lite grönt och blommor. Inomhus, bibliotek med dagstidningar, böcker och datorer samt musik.

I bruks- och bymiljöer runt om i Hedemora kommun finns det gott om mark som lämpar sig bra till byggnation av denna typ av boenden, dessutom finns det många fallfärdiga hus och längor på dessa ytor som står helt oanvända, t ex i brukssamhället Stjärnsund, där gamla sågens byggnader tar mycket plats till ingen nytta. Den marken ligger både sjö- och skogsnära, där finns plats för minst tjugo äldreboenden. Fler platser med liknande karaktär finns i vår kommun som mycket väl kan bebyggas och nyttjas av äldre människor som har behov av trygghetsboenden.

Viktigt att tänka på är att när man på äldre dagar ändrar sitt boende på grund av olika anledningar så vill man inte ändra på sitt livsmönster, man vill först och främst få en bekväm och trivsam miljö som känns trygg att vistas i och närhet till gemenskap, stöd och vårdinsatser på en armlängds avstånd.

Frågor till kommunstyrelsens ordförande och ordförande i omsorgsnämnden:

  • Har kommunen eller Hedemora bostäder  planer på åtgärder som kan underlätta byggandet av 65+boenden utanför Hedemora tätort?
  • Vad består dessa åtgärder av?

Leif Stenberg, Miljöpartiet de gröna i Hedemora

Nyheter på Interpellationer

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter