Järnväg

Järnväg

Interpellation ställd till ordföranden för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om förlängning av mötesspår på Hedemora järnvägsstation
För Hedemora kommun är det en strategiskt viktig fråga att turtätheten på Dalabanan kan ökas. Olika utredningar om Dalabanan har visat att en övergång från ett tåg varannan timme till ett tåg varje timme förutsätter en rad åtgärder som tillsammans minskar restiden enligt tidtabell mellan Borlänge och Uppsala med 12 minuter (inklusive stopp i bland annat Hedemora och Säter).

***

En typ av åtgärder som krävs är att möten mellan långa godståg skall kunna ske på fler platser. Trafikverkets mål är sedan många år att köra längre godståg. Längre godståg gör att godstågen blir färre vilket givet en viss mängd gods i sin tur leder till fler lediga tider att köra persontåg. Ett godståg med maximalt tillåtet antal vagnar kräver att mötesstationer skall vara 720 meter. Järnvägsstationerna i Säter och Hedemora är idag kortare än 720 meter. I en förlängning av stationen i Hedemora kräver en ändring av gällande detaljplaner och förändringar av anslutande gator. Bland annat finns det sedan mer än 10 år ett förslag på att en plankorsning vid den sydöstra utfarten från järnvägsstation skall stängas vilket i sin tur kräver olika åtgärder. 

***

Som jag ser det är det inte rimligt att Hedemora kommun försvårar en uppgradering av trafiken på Dalabanan till ett tåg i timmen med hänvisning till ett lokalt problem med att hitta ett alternativ till den ovannämnda plankorsningen. Om Trafikverket inte kan köra godståg med maximalt tillåten längd så påverkar det indirekt tågtrafiken även på stambanorna ända från Luleå ner till Malmö. I Säters kommun har det sedan ett par år pågått ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för förlängning av spåren inne på järnvägsstatonan och området kring  järnvägsstationen. 

Frågor

  1. Vilket arbete pågår idag inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta fram en plan för förlängning av spår 2 på Hedemora järnvägsstation till 720 meter?
  2. Hur ser tidplanen ut för hur Hedemora kommun skall bli klar med de arbeten som ankommer på kommunen vad gäller detaljplaner, gator, vägar med mera så att Trafikverket kan förlänga spår 2 till 720 meter?

 

Hedemora den 22 maj 2018

Leif Stenberg(mp) 

Nyheter på Järnväg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter