Lagda motioner

Lagda motioner

Våra motioner

Skötselplan för stadssjöarna Brunnsjön, Hönsan, Munken och Matsbosjön

Öka tillgängligheten av kommunens kallelser och protokoll

Återvinning av byggnadsmaterial på Hamre återvinningscentral

 

Skötselplan för stadssjöarna Brunnsjön, Hönsan, Munken och Matsbosjön

Den 9 april 2013 anmäldes en motion till kommunfullmäktige från Karl-Erik Pettersson (MP) om skötselplaner för stadssjöarna. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att tillstyrka motionen och föreslår att kommunfullmäktige ger uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen, i samarbete med miljö- och samhällsbyggnadsförvaItningen, att upprätta skötselplaner enligt motionen. Information ges att idag finns skötselplaner för samtliga stadssjöar. Skötselplanerna ska formaliseras i skrift och därefter läggas in programmet Geosecma – Park- och grönyteskötsel.

Beslutsunderlag

 • Motion från Karl-Erik Pettersson (MP) den 5 april 2013
 • Kommunfullmäktige den 9 april 2013 § 54
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 28 augusti 2013 § 65
 • Kommunstyrelsens strategiutskott den 23 september 2013, § 79
 • Kommunstyrelsen den 15 oktober 2013, § 134

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen bifalles.
2. De skötselplaner som finns idag för stadssjöarna Brunnsjön, Hönsan, Munken och Matsbosjön. ska formaliseras i skrift och därefter läggas in i programmet Geosecma – Park- och grönyteskötsel.

 

Öka tillgängligheten av kommunens kallelser och protokoll

Karl-Erik Pettersson (MP) har föreslagit kommunen i en motion att öka tillgängligheten av kallelser och protokoll genom att publicera dem i textformat på kommunens hemsida.

Ärendebeskrivning

Idag scannar vi hela innehållet som en bild vilket omöjliggör all sökning och kopiering. Fördelarna med motionärens förslag skulle bland annat bli att innehållet blir sökbart, man skulle snabbare hitta information man är intresserad av och det skulle bli enklare att följa ett ärende genom de olika politiska instanserna. Motionen remitterades till kommunstyrelsen och har beretts av administrative chefen. Motionens syften stämmer väl överens med administrativa avdelningens arbete med att förenkla administrativa hanteringen och öka tillgängligheten för medborgarna, varför den föreslagna åtgärden nu är genomförd.

Beslutsunderlag

 • Motion av Karl-Erik Pettersson 5 juni 2012
 • Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 17 december 2012
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 januari 2013, § 11

Förslag till kommunfullmäktige:

Motionen bifalles.

 

Återvinning av byggnadsmaterial på Hamre återvinningscentral

Karl-Erik Pettersson (MP) föreslår i en motion att Hedemora Energi tillsammans med socialförvaltningen utarbetar ett lämpligt sätt för omhändertagande av material för återanvändning av byggnadsmaterial m.m. och därigenom utvidgar Mini Maxis verksamhet. Motionen remitterades till Hedemora Energi och omsorgsnämnden. Både Hedemora Energi och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget att kommunen tillsammans med Hedemora Energi arbetar fram ett lämpligt sätt för omhändertagande av material för återanvändning.

Beredning

 • Motion av Karl-Erik Pettersson den 11 juni 2012
 • Yttrande från Hedemora Energi AB den 9 augusti 2012
 • Omsorgsnämnden den 21 september 2012, §136
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 oktober 2012 §173
 • Kommunstyrelsen den 13 november 2012, §163

Yrkande

Karl-Erik Pettersson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

Motionens förslag att Hedemora Energi och omsorgsnämnden tillsammans ska utarbeta ett lämpligt sätt för omhändertagande av material för återanvändning bifalles.

Nyheter på Lagda motioner

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter