Höjdpunkter från senaste kommunfullmäktige den 17 juni

Höjdpunkter från senaste kommunfullmäktige den 17 juni

Här kommer en sammanfattning från det senaste kommunfullmäktigemötet den 17 juni. Nu tar fullmäktige sommarledigt och återkommer den 26 augusti igen.

 

Vård- och omsorgsplan: Det finns sedan några år en vård- och omsorgsplan i kommunen som anger hur man ska arbeta inom socialförvaltningen och Höganäs Omsorg (det kommunala vårdbolaget). Till planen finns en åtgärdsplan och det är denna som följdes upp vid dagens möte. Miljöpartiet poängterar att planen i grunden är bra (inte minst sättet som planen tagits fram på) men inte komplett. Det saknas hur man ska jobba med miljö- och klimatfrågorna och inte heller finns det en ordentlig prognos för hur många invånare som behöver vård i framtiden och vilken kapacitet som finns för att omhänderta detta behov. Socialnämndens ordförande höll med i Miljöpartiets synpunkter och lovade notera detta inför framta arbete.

Miljöprogrammet: Höganäs nyligen rankats på 26:e plats i Aktuell Hållbarhets ”Årets miljökommun”. kommunranking 2021. Detta till trots är måluppfyllelsen för vårt miljöprogram sämre idag än för två år sedan. Det är viktigt att komma ihåg att miljöarbetet inte rullar på av sig själv. Det krävs att vi alla bidrar och att miljöarbetet integreras i alla kommunens verksamheter. Av formaliaskäl återremitterades ärendet för att göra lite redaktionella justeringar.

Försäljning av gamla skolan i Lerberget: Den gamla skolan i Lerberget har under åren använts för många olika ändamål. Beslut fattades att sälja fastigheten till ett par med rötter i bygden som vill återställa byggnaden och inreda den som kombinerad bostad, co-working space och ett mindre bageri/butik.

I en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande lyfte miljöpartiet frågan om hur kommunen kan arbeta mer klimatvänligt genom att t.ex. ha vegetarisk mat som norm när kommunen bjuder. Detta rimmar väl med kommunens miljöprogram. Svaret var att kommunstyrelsens ordförande anser att förtroendevalda och personalen ska få välja mat själv men svarade inte på varför just köttalternativet skulle utgöra norm.

Ett par inkomna motioner besvarades också under mötet. Motion från (C) som rör säkra vattenleveranser ansågs vara besvarad liksom en motion från (L) om att göra försörjningsstödet i kommunen mer jämställt. En motion från (SD) om utsmyckning av det offentliga rummet avslogs liksom en motion om ett komplett resecentrum från (MP). Beträffande den senare kan tilläggas att i svaret som en förvaltningschef tagit fram konstateras att kärnan i motionens budskap, nämligen samlokalisering av en eventuell gymnasieskola, föreningslokal, m.m., lämpligen utreds i det fall det beslutas att ny gymnasieskola ska byggas central i Höganäs.

Relaterade nyheter

Västerbotten, 23 juni 2022

Valmanifest MP Västerbotten 2022

Örebro län, 22 juni 2022

Majoriteten lär inte av sina misstag

Västerbotten, 17 juni 2022

Könsbekräftande vård

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter