Socialpolitik

Miljöpartiet vill

  • Arbeta förebyggande och med tidiga insatser
  • Satsa på att skapa verksamhet för de som står långt från arbetsmarknaden
  • Tydliggöra politikernas övergripande ansvar och beslutsnivå samt ge tjänstemännen delegation att handlägga och besluta i det dagliga arbetet

Trygghet och balans

Målet med Miljöpartiets socialpolitik kommer att vara att alltid, i alla lägen, arbeta förebyggande och med tidiga insatser. Med kunskap från den forskning som finns kring barns behov, åldrande, psykiatri, beroendeproblematik och funktionsnedsatta vill vi skapa en modern socialtjänst och omsorg! Det innebär att arbeta bredare med hemmaplanslösningar, så att familjer kan få stöd samtidigt i skola, vården och hemma. Forskningsbaserade utrednings- och behandlingsmetoder skall användas. För äldre vill vi ha en god hemtjänst och hemsjukvård med hög kompetens inom demensområdet, tillgång till trygghetsbostäder och när heldygnsomsorg behövs, Särskilt boende. För de som har ekonomiskt bistånd finns ofta en problematik kring psykisk ohälsa och låg utbildning. Miljöpartiet vill satsa på att skapa verksamhet för de som står långt från arbetsmarknaden.

Miljöpartiet kommer under nästa mandatperiod att lägga stor vikt vid socialpolitiken med fokus på en hållbar ekonomi i balans. Socialnämnden har misslyckats med sitt uppdrag i Hörby kommun och går med gigantiska underskott. Miljöpartiet vill åtgärda detta genom en långsiktig och hållbar politik. Vi vill tydliggöra politikernas övergripande ansvar och beslutsnivå samt ge tjänstemännen delegation att handlägga och besluta i det dagliga arbetet.

Vårt förslag för att kunna greppa över socialnämndens stora uppdrag är att se över organisationen samt förbättra ledning och styrning.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: