Man måste kunna orka till pensionen

Sänkt arbetstid för 60+ i skolan och äldreomsorgen

Det är dumt för både individen och samhället att personal sliter ut sig och lämnar yrket innan pensionen. För att motverka det och behålla kompetens och erfarenhet inom skolan och äldreomsorgen föreslår vi tillsammans med Vänsterpartiet att personal som fyllt 60 erbjuds sänkt arbetstid till 30 timmar per vecka.

Håller du med? Gå med i den gröna rörelsen du också!
mp.se/bli-medlem

Här kan ni läsa vår motion:

Att anställa och behålla personal är en stor utmaning i flera delar av kommunsektorn idag. Det är dyrt och arbetskrävande att rekrytera. I denna motion vill vi rikta uppmärksamhet mot hur vi kan behålla erfaren personal inom för- och grundskolan samt inom äldreomsorgen.

Åtta timmars arbetsdag är en hundra år gammal idé. Det är en rest från tiden då en person i hushållet jobbade utanför hemmet, och en annan skötte majoriteten av livets obetalda sysslor. Nu är det istället dags att börja bygga det arbetsliv vi vill ha de kommande hundra åren. Ett sätt att börja vore att ge dem som arbetat länge reducerad arbetstid med bibehållen lön.

Sex timmars arbetsdag har prövats inom inom vården och äldreomsorgen i bland annat Göteborg, Umeå, Skellefteå och Nyköping, som haft projekt med 6 timmars arbetsdag.  Studier på denna arbetstidsförkortning visar att personalen är lugnare, orkar mer och dessutom har lägre sjukfrånvaro. Utvärderingen i Nyköping visade att personalen både mådde och presterade bättre än en jämförelsegrupp med samma arbetsuppgifter som arbetade åttatimmarspass.

Skolan och äldreomsorgen är kvinnodominerade. Om fler kvinnor kan hålla sig friska och orka arbeta fram till pensionen är det värdefullt för såväl individ, verksamhet som samhället i stort. Omvårdnadsarbetet är tungt och lönen är låg. Många kan känna sig pressade att arbeta heltid trots att kroppen inte orkar, vilket kan leda till dålig hälsa. På sikt riskerar detta att skapa ytterligare en generation av välfärdsanställda som försvinner från yrket i förtid.

Vissa människor upplever en stor tomhet vid pensionen efter ett meningsfullt och socialt arbete i äldreomsorgen. Genom att successivt trappa ner arbetet och ge möjlighet att fylla på med andra aktiviteter såsom träning, socialt umgänge eller ideellt arbete kan denna process underlättas. På så sätt blir Järfälla kommun en mer attraktiv arbetsgivare.

Vi vill ha en hållbar arbetsmarknad där människor orkar jobba till pensionsåldern utan att slitas ut i förtid. Vi anser att våra mest erfarna medarbetare är värdefulla att ha kvar i organisationen så länge som möjligt, men arbetstiden kan behöva justeras. Därför föreslår vi att personal som fyllt 60 år och arbetar som lärare i för- och grundskolan, eller som arbetar med omsorg och omvårdnad i äldreomsorgen, ska erbjudas möjlighet att jobba en 30 timmars arbetsvecka med full lön. Verksamheten och berörd personal kan komma överens om den exakta utformningen av arbetstidsförkortningen. Genom att införa arbetstidsförkortning med bibehållen lön är vår ambition att öka arbetsplatsens attraktivitet, minska stressen och sjukfrånvaron. För att behålla samma personaltäthet som idag behöver mer personal rekryteras.

Utvärderingen bör omfatta hälsa och livstillfredsställelse hos de som ingår i projektet och hur projektet påverkat arbetsplatserna och omsorgstagare.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna föreslår:

  • att äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att testa och utvärdera reducerad arbetstid till 30 timmar per vecka med bibehållen lön för personal som fyllt 60 år och som arbetar i daglig direktkontakt med omsorgstagare.
  • att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att testa och utvärdera reducerad arbetstid till 30 timmar per vecka med bibehållen lön för personal som fyllt 60 och jobbar som lärare i för- och grundskolan.

Therese Johansson
gruppledare, Vänsterpartiet

Patric Andersson
gruppledare, Miljöpartiet de gröna

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter