Skola, barn och unga

Alla barn är lika olika

Alla barn har rätt till en god start i livet med kärlek, trygghet, omsorg, en bra utbildning och en meningsfull fritid. Barnen är vår framtid och vi gröna menar att ett samhälle som är byggt för barnen är ett samhälle som är bra för alla människor. Barnen har dock inte alltid lätt att komma till tals, och därför värnar Miljöpartiet om att en barnkonsekvensanalys redovisas i underlaget för samtliga beslut som fattas av någon av kommunens beslutande organ.

Alla skolor ska vara bra skolor med en hög och kvalitativ undervisning. Det innebär att trygghet och studiero bör vara ett prioriterat område i alla stadier i skolan från förskolan till komvux. Det innebär att arbetet med skolans värdegrund ska genomsyra det dagliga arbetet i skolan från undervisning och fostran till att ge barn- och ungdomar en demokratisk grund. Det betyder också att vi måste öppet – och utan ideologiska skygglappar – utvärdera vilka effekter som finns hos vårt nuvarande friskolesystem och skolvalsystem.

En mångfald av olika organisationsformer och pedagogiska inriktningar, samt föräldrars möjlighet att välja något som passar eleven, är viktiga gröna värderingar. Men skolmarknaden som finns i Sverige i dag tjänar knappast de syftena, utan alltför ofta skapar en överkapacitet som lämnar våra mest utsatta och underfinansierade skolor med ännu större underskott.

Den här problematiken är skapad av Riksdagen och det är endast en framtida riksdagsmajoritet som kan lösa det. I väntan på det vill vi gröna i Järfälla lindra skolsegregeringens effekter. För det första tar vi ställning för etableringen av nya friskolor endast när de bidrar med någonting nytt till det pedagogiska utbudet som Järfällas föräldrar har att välja bland. Vi föreslår också kraftigt öka den delen av skolbudgeten som fördelas efter behov. Här har Alliansen tyvärr valt att gå i rakt motsatta riktning,fördelat skolbudgeten jämnare mellan elever, och skärt bort resurser som riktas dit de behövs som mest. Det är en utveckling som vi vill vända på.

För Miljöpartiet är tidiga insatser viktiga för att barn snabbt ska få den hjälp och det stöd som de behöver. Vi vill ha en förskola och skola där barn får de nödvändiga verktyg och kunskaper för att klara skolgången och trivas. En stabil grund i form av kvalitativ utbildning, engagerade lärare och rätt anpassningar utifrån individens förutsättningar är vägen för att en ung människa ska må bra och utvecklas så långt den kan. Vi vill utveckla läsa-skriva-räkna-garantin till att gälla under hela grundskolan.

Vi vill ha en förskola och grundskola där barn får de nödvändiga verktyg och kunskaper för att klara skolgången och trivas. Samspelet mellan inomhus och utomhusmiljön är en viktig del i barns och ungas arbetsmiljö. Arbetet med en giftfri för- och grundskola vill vi fortsätta utveckla. Vi har arbetat med denna fråga i många år men frågor som luftkvalitet och buller i barnens arbetsmiljö i skolan behöver prioriteras högre.

Miljöpartiet vurmar för barnkonventionen som blivit lag. Alla barn är våra barn. Det innebär att varje barn i Järfälla, oavsett var hen är född, under vilka omständigheter hen lever, ska få god kvalitativ utbildning i en trygg och kreativ miljö. Miljöpartiet menar att skolans resurser kommer behöva öka under de kommande åren då det kommer ske en stor inflyttning samtidigt som skolans kunskapsuppdrag delvis kommer förändras med nya läroplaner och ämnesplaner samt arbetet med barn och unga med NPF-diagnoser.

Miljöpartiet vill fortsätta satsningen på elevhälsan med särskilt fokus på förebyggande arbete. Ungas allt sämre psykiska ohälsa behöver fångas upp i ett mycket tidigare skede än vad som många gånger sker idag. Satsningar på elevhälsan och ökat psykiskt välmående har visat sig gå hand i hand med förbättrade skolresultat. Vi i Miljöpartiet menar att det behövs en bättre samverkan mellan elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatrin samt ungdomsmottagningen.

För att kunna göra ett välgrundat val av utbildning efter grundskolan behöver Järfällas grundskolor utöka studie- och yrkesvägledningen. För att kunna göra ett aktivt val måste eleven få kunskap om vad olika val innebär. De som kan det bäst är SYV. Därför bör SYV-resurserna utökas. Skolmarknaden för gymnasieskolan är komplex och att göra fel strategiska val innebär att eleven står utan gymnasieplats, vilket kostar mycket lidande för eleven och vårdnadshavare.

För introduktionsprogrammen inom gymnasieskolan, dvs för de som inte är behöriga till ett nationellt program, behöver genomströmningen öka och det behöver tillföras specialpedagogiska resurser för att eleven ska gå där ett år och bli behörig.

Vi vill också att barn och unga som på olika sätt halkat ur den vanliga skolgången på ett tydligare sätt ska erbjudas vägar tillbaka. Vi har skolplikt i grundskolan vilket innebär att kommunen, skolan, elevhälsan och vårdnadshavaren tillsammans måste hitta en fruktsam väg tillbaka till skolan. Här vill Miljöpartiet att vårdnadshavaren får rätt stöd i form av en person som har det övergripande ansvaret för återgången till skolan.

Miljöpartiet vill ha en kvalitativ särskola från lågstadiet till gymnasiet, där eleverna kan gå i skolan i kommunen så att eleverna blir en del i sitt närsamhälle. I dag skjutsas många elever till andra kommuner och det innebär att barnen inte får några vänner i sitt närområde. Särskolan i Järfälla ska vara det naturliga valet för denna grupp elever och dess vårdnadshavare. Det betyder att en särskild satsning på just särskolan kommer att behöva prioriteras framöver.

Trygga skolvägar kan verka självklart men det är det inte då olika skolor har olika upptagningsområden. Många barn måste passera hårt trafikerade gator och vägar därför måste det ske en översyn om hur man kan ordna säkra skolvägar. Att inget barn ska skadas på väg till eller ifrån skolan måste var en prioriterad fråga. Barn är mjuka och bilar hårda.

Miljöpartiet de gröna i Järfälla vill:

 • Genomföra omfattande satsningar där de behövs som mest för att höja tryggheten, studieron och skolresultaten, samt arbeta för att utjämna kvalitetsskillnader mellan skolor, öka likvärdigheten och ge alla barn och elever en bra start i livet.
 • Öka resurserna och säkerställa att ingen skola råkar ut för en gömd nedskärning i form av “satsningar” som inte ens täcker prisutvecklingen.
 • Främja olika pedagogiska inriktningar och driftformer (exempelvis föräldrakooperativ) genom att från fall till fall välkomna nya friskolor som bidrar med nya värden till medborgarna. Stoppa etableringen av nya friskolor förutom dessa undantagsfall, tills dess att Riksdagen ändrar nuvarande systemet där varje ny friskola underminerar våra mest utsatta skolor.
 • Göra en ordentlig satsning på elever i behov av särskilt stöd och vid behov erbjuda alternativ till den vanliga klassundervisningen.
 • Stärka barn och ungas psykiska hälsa och förbättra lärarnas arbetsmiljö genom att göra en ordentlig satsning på barn- och elevhälsan.
 • Stärka samverkan mellan skolan, vårdnadshavare, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri samt ungdomsmottagning vad gäller elevernas psykiska hälsa och skolnärvaro
 • Ställa kvalitetskrav om förskollärar- och lärarlegitimation och kvalitet i undervisningen och göra ett systematiskt kvalitetsarbete med kontinuerlig återkoppling.
 • Öka personaltätheten och minska storleken på barngrupperna i förskolan
 • Förbättra förskollärarnas och lärarnas arbetsmiljö och satsa ordentligt på kompetensutveckling.
 • Stärka skolledarnas förutsättningar att leda förskolorna och skolorna.
 • Starta upp naturpedagogik i Järfälla.
  Planera för rymliga förskolegårdar och skolgårdar med högt lekvärde och närhet till natur, och värna skolskogar.
 • Förbättra skötseln på skolgårdar och äldreboendens gårdar, och ge förutsättningar för verksamheterna att odla själva.
 • Satsa på trygga skolvägar vid låg- och mellanstadieskolor.
 • Maten ska vara lokalt tillagad och ekologisk i kommunens förskolor, skolor och gymnasieskolor.
 • Säkerställa tillgång till gratis och lättillgänglig mensskydd för elever i grund- och gymnasieskola.
 • Öronmärka pengar för att genomföra handlingsplaner för giftfri förskola och skola.
 • Sluta kompensera friskolor för kostnader som de inte här genom att gå över till faktisk lokalkostnadsersättning.
 • Erbjuda tidig kartläggning av elevernas kunskaper för att kunna ge eleven rätt stödinsatser.
 • Kartlägga problematisk skolfrånvaro och stärka samverkan mellan förvaltningar, skola, elevhälsa och vårdnadshavare för att minska den skolfrånvaron till noll.
 • Förbättra samverkan mellan förskola/skola, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänst och ungdomsmottagning.
 • Stärka verksamheten med fältassistenterna som arbetar uppsökande och förebyggande med barn och ungdomar på gator och torg, skolor, fritidsgårdar och internet.
 • Kartlägga barnfattigdom i Järfälla och arbeta systematiskt och långsiktigt för att minska den.
 • Stopp för vräkning av barnfamiljer.
  Erbjuda elever utan personnummer (papperslösa) utbildning på samma villkor som elever med svenskt personnummer.
 • Ge alla barn fortsatt möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket
  HBTQ-certifiera kommunens skolor och förskolor.
 • Stärka arbetet med nolltolerans mot mobbning med insatser från och med dag ett.
 • Arbeta med jämställdhet i förskola och skola och nolltolerans mot sexuella trakasserier.
 • Säkerställa att barn placerade på skyddade boenden får ny förskole- eller skolplats.
 • Verkställa rutiner för skolan, förskolan, socialtjänsten och fritidsverksamheten om hur man bemöter och hjälper barn och ungdomar som lever i hedersrelaterat förtryck.

Nyheter på Barn och förskola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter