Trygg, klimatsmart framkomlighet för alla

Järfällas föräldrar ska kunna våga låta sina barn gå eller cykla till skolan. Men tyvärr är det inte alltid hur det ser ut i idag. I allt för stor utsträckning har Järfälla planerats utifrån bilen som norm, med gående och cyklar som eftertanke. Det vill vi vända på. Det ska vara tryggt och enkelt för Järfällabor att komma fram utan bilen.

När Järfälla utvecklas måste vi passa på att bygga för det samhälle vi vill ha i framtiden. Kollektivtrafiken måste bli ännu mer tillgänglig. Här fyller den kommande tunnelbanan en stor funktion, men vi måste även se till att de mest bilberoende delarna av Järfälla har snabba, frekventa och pålitliga förbindelser till spårbunden kollektivtrafik. Krafttag måste också tas för att kollektivtrafiken ska vara det naturliga också för resor på tvären.

För att Sveriges klimatmål ska gå ihop måste vi i storstadsregionerna ta ett större ansvar för att minska vårt bilberoende. Vi måste bli mer effektiva med våra parkeringsytor, genom stöd för bilpooler och andra mobilitetstjänster, och prissättning av parkeringar på ett sätt som gör att de parkeringsytor som finns används på ett så effektivt sätt som möjligt. På köpet får vi en trevligare stadsbyggnad, med mer utrymme för stadsliv, gående och cykling.

Miljöpartiet de gröna i Järfälla vill:

 • Skapa förutsättningar för Järfällabor att få vardagen ihop utan bilen.
 • Satsa på trygga skolvägar vid låg- och mellanstadieskolor.
 • Bygga ut och rusta upp cykelnätet med pendlingsstråk anpassade för cykling i olika hastigheter, tydligt avgränsade från gående.
 • Öka säkerheten för oskyddade trafikanter genom hastighetsdämpande åtgärder, övergångsställen och bilfria zoner.
 • Genomföra bygget av tunnelbanan till Barkarbystaden och Veddesta och verka för att Kallhäll får en till pendeltågsuppgång.
 • Förbättra busstrafiken i hela kommunen med fokus på att områden långt ifrån spårbunden kollektivtrafik får snabba förbindelser till pendeltågsstationerna.
 • Särskilt prioritera vinterskötsel av gång- och cykelinfrastruktur före bilvägar, för att motverka halkskador samt underlätta för året runt-cykling.
 • Förbättra framkomligheten för cyklister och gångtrafikanter vid byggavstängningar.
 • Bygga ut och förbättra kommunens gångvägar och höj kvaliteten på skötseln. Öka den upplevda tryggheten längs gångvägarna med exempelvis belysning och skötsel av växtlighet.
 • Verka för ett gemensamt lånecykelsystem med grannkommuner.
 • Bygga ut olika former av trygg cykelparkering vid kollektivtrafikstationer.
 • Däcka över trafikleder där så är möjligt när Järfälla byggs ut.
 • Byta ut kommunens tjänstebilar mot en elbilpool som även kommunens invånare kan ta del av.
 • Utveckla trafikleder till stadsboulevarder med bostäder, stadsliv och en trygg miljö för alla sorts trafikanter, till att börja med den delen av Viksjöleden som går genom centrala Jakobsberg.
 • Börja planera för att Barkarby handelsplats ska få en mer stadsmässig karaktär med kollektivtrafik, gång och cykel som utgångspunkt. I väntan på den utvecklingen, satsa hårt på framkomlighet för gående och cyklar i området.
 • Verka för utbyggnad av laddningsmöjligheter, biogas och vätgas för privatfordon.
 • Ersätta parkeringstal med mobilitetstal och främja så kallade mobilitetshus (med laddstolpar, cykelparkering etc.) bilpooler, digitalisering och andra mobilitetstjänster.
 • Prioritera busstrafik och servicetrafik på Norrviksvägen (som går genom Igelbäckens naturreservat).
 • Ta ett samlat grepp för en fossilfri godstrafik i samverkan med näringsliv och andra kommuner.
 • Säkerställa att etableringen av mobilitetstjänster som elsparkcyklar sker på ett ordnat sätt, genom att kommunen är proaktiv med att ta fram ordningsföreskrifter, krav på tillstånd, åtgärder för att straffa felparkering, etc.
 • Fortsätta arbetet med sommargågator och pop up-parker i olika delar av kommunen.
 • Öka tillgängligheten för personer med funktionsvariation i utemiljöer och gångstråk.
 • Införa parkeringsavgifter i hela kommunen och avsätta intäkterna till ett attraktivt stadsliv.

Nyheter på Biltrafik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter