Trygghet

Samla samhällets alla goda krafter för ett tryggt Järfälla

Vår trygghet som medborgare hotas av gängvåld som har haft tendenser till att bli allt grövre. Den här mest våldsamma kriminaliteten underminerar vår grundläggande känsla av säkerhet och är ett hot mot inte bara individer utan även vårt sociala gemenskap. Den här våldsspiralen som suger in våra ungdomar vid en allt tidigare ålder ska brytas av samhällets alla goda krafter.

Övervakningskameror och väktare kan ibland göra en insats på rätt plats, i rätt utsträckning. Men högerns besatthet med dessa åtgärder gör att de glömmer bort de mest grundläggande delarna av en kommunal trygghetspolitik. På riksnivå har vi jobbat för att Polisen ska få mer kollegor och resurser, men det arbetet spelar ingen roll om den kommunala motpart som Polisen har i arbetet med att fånga upp ungdomar på fel spår i livet är slitna och överbelastade socialsekreterare och lärare.

Alliansens “satsningar” på det här området har varit ovärdiga. De har ofta inte ens täckt upp för de nedskärningar som Socialförvaltningen varit utsatt för. Det samma gäller inom skolan. Istället för att utöka resurserna till de skolor med svåraste förutsättningar har högerstyret gjort tvärtom. Miljöpartiet vill vända på den här trenden. Vi vill kraftigt öka det extra stöd som går till de mest utsatta skolorna, samt storsatsa på Socialförvaltningen. Så ser vi till att lärare och socialsekreterare har tid och ork att hålla alla Järfällas ungdomar på rätt bana i livet.

Men kommunen står inte ensam inför den här utmaningen. Även här finns det goda krafter i samhället som kan aktiveras – om det tillåts. Istället har medborgarnas engagemang via civilsamhället för trygghet i sitt eget närområde mötts av kallt ointresse från Järfällas högerpolitiker. Ett styre med Miljöpartiet skulle jobba aktivt för att säkerställa att föreningslivets initiativ för ett tryggt Järfälla – oavsett om det handlar om trygghetsvandringar, ungdomsgårdar, eller något annat – konsekvent får stöd av kommunen.

Regelbundna trygghetsvandringar och möjlighet för invånare att rapportera in brister i form av avsaknad av tillräcklig belysning och liknande kan också vara sätt att komma tillrätta med den upplevda otryggheten. Vi ska också ha en bra infrastruktur och tydlig information för hur den som behöver kan komma i kontakt med stödfunktioner och annan hjälp exempelvis vid våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck av olika slag.

Ett annat exempel är det viktiga trygghets- och jämställdhetsarbete som utförs av kvinno- och tjejjourer. Genom långsiktigt stöd och finansiering från kommunens sida vill Miljöpartiet värna den verksamheten. Generellt vill vi att Järfälla höjer ambitionsnivån gällande våld i nära relationer och hedersförtryck. Förekomsten ska bättre kartläggas, och vi vill ta fram en handlingsplan för att förebygga det i alla kommunens verksamheter. Kommunen och Järfällahus AB ska jobba mer proaktivt för att säkerställa boenden för de utsatta. Det här traumat ska inte äventyra barnens utbildning, och därför ska barn placerade på skyddade boenden garanteras plats på förskolan eller skolan.

Vi gröna tänker inte blunda för forskning som visar sambandet mellan kriminalitet och segregation och klassklyftor. Därför förkastar vi högerpartiernas försök att bygga nya bostadsområden med en segregerad enfald av dyra, ägda upplåtelseformer. Det här är av grundläggande betydelse för vårt mottagande av nyanlända, som misslyckas per design när de möter Alliansens ointresse för bostads- och arbetsmarknadspolitik. Istället vill vi bygga ett hållbart, integrerat samhälle där olika människor möts. Det gäller bland annat bostäder och möjligheter till utbildning och arbete.

Vi vet idag att många kvinnor och flickor upplever trakasserier så gott som dagligen i vårt samhälle. Som kommun och arbetsgivare är det av särskild vikt att vi aldrig accepterar några former av sexuella trakasserier eller övergrepp bland våra anställda eller i våra verksamheter.

Miljöpartiet de gröna i Järfälla vill:

 • Stoppa rekrytering till gängen. Se till att lärare, socialsekreterare, m.fl., har tid och kraft att vara en stark partner till polisen i det brottsförebyggande arbetet med satsningar på skolan och socialförvaltningen.
 • Förstärka samarbetet mellan kommunens förvaltningar och Polisen i bekämpningen av gängkriminalitet med projekt som Sluta skjut eller liknande.
 • Stötta lokala initiativ för att skapa trygghet och jobba förebyggande, t.ex. trygghetsvandringar och fritidsaktiviteter i särskilt utsatta områden.
 • Öka den upplevda tryggheten längs gångvägarna med exempelvis belysning och skötsel av växtlighet.
 • Ta fram en långsiktig lokal handlingsplan för att förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck som täcker in alla berörda delar av kommunens verksamhet.
 • Bättre kartlägga förekomsten av våld och förtryck i hemmet.
 • I större utsträckning och där så är möjligt låta den våldsutsatta bo kvar och tvinga förövaren att flytta. I de fall det inte är möjligt, fokusera på en långsiktigt hållbar placering för den utsatta, inte bara tillfälligt skydd.
 • Säkerställa att barn placerade på skyddade boenden får ny förskole- eller skolplats.
 • Motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
 • Stärka stödet till kvinnojouren och se till att det blir en långsiktigt stabil finansiering.
 • Ge förutsättningar för våldsutsatta kvinnor att komma tillbaka till ett fungerande liv med hälsa, bostad, skola/förskola för barnen, arbete och fungerande ekonomi, och förbättra samverkan med kvinnojouren, andra kommuner och polisen.
 • Verkställa rutiner för skolan, förskolan, socialtjänsten och fritidsverksamheten om hur man bemöter och hjälper barn och ungdomar som lever i hedersrelaterat förtryck.
 • Kartlägga kvinnors upplevelse av otrygghet i utemiljöer och sätta in åtgärder.
 • Verkställa nolltolerans mot sexuella trakasserier i kommunens samtliga verksamheter.
 • Erbjud säkra lösningar och stöd för hbtq-personer och för de som utsätts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld i kommunens mottagandeprocess
 • Stärka arbetet med insatser för barn och unga, trygghet, ökad sysselsättning och ökat valdeltagande i våra särskilt utsatta områden.

Nyheter på Trygghet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter