Valmanifest för Jokkmokk 2018-2022

Valmanifest för Jokkmokk 2018-2022

Miljöpartiet de Gröna i Jokkmokks kommun vill skapa ett hållbart samhälle med hög livskvalitet, där vi tar ansvar för kommande generationers rätt till rent vatten och intakta kulturlandskap. Där alla barn får en ärlig chans i skolan och där våra äldre erbjuds en trygg tillvaro. I Jokkmokk växer långsiktigt hållbara näringar som skapar arbetstillfällen.

Vi har en naturlig vision för Jokkmokks kommun

Jokkmokks kommun ska vara den bästa uppväxtplatsen för barn. Det ska vara trivsamt och enkelt att leva här. Det handlar om allt från en bra skola och omsorg med en fungerande ambulans- och akutsjukvård, till ett vitalt föreningsliv, bra kulturutbud, tilltalande utemiljö, välordnad återvinning, och i övrigt god samhällsservice.

Din röst på Miljöpartiet de Gröna i Jokkmokks kommun ger oss möjlighet att arbeta för ett hållbart och levande Jokkmokk, där besluten fattas med kommande generationers bästa för ögonen. Vi bygger inga glaspalats åt miljardbolag. Våra visioner sträcker sig längre än så.

 

Miljöpartiet sade tidigt nej till en gruvetablering i Gállok. Den ståndpunkten står fast, eftersom vi vill se vår kommun blomstra genom bland annat skonsamt bedriven besöksnäring, fortsatt stabila samiska näringar, lokal livsmedelsproduktion och kreativa näringar.

Därför är det viktigt att du röstar på oss den 9 september!

VI VILL SKAPA ETT BÄTTRE KLIMAT PÅ ALLA OMRÅDEN

NATUR OCH MILJÖ vi vill:

 • att Jokkmokks kommun fortsatt ska vara en gruvfri kommun.

 • att fiskarnas vandringsvägar för reproduktion säkras i våra älvar och vattendrag.

 • använda skogen på ett sätt som värnar biologisk mångfald och tar hänsyn till besöksnäringens och rennäringens behov.

 • att återvinning ska vara lättillgänglig oavsett var man bor och ske i välordnade återvinningsstationer.

 • verka för en ekonomisk återbäring till kommunen av de vinster vattenkraften genererar.

 • bevara tätortsnära ströv- och skogsområden och inrätta fler kommunala naturreservat.

 • öka andelen närproducerad och ekologisk mat i kommunens verksamheter.

 • sänka energiförbrukningen i kommunens fastigheter, även AB Jokkmokkshus.

BARN OCH UNGA vi vill:

 • att skolan ska vara en trygg och välkomnande plats där mobbning aktivt motarbetas.

 • att miljöer där barn vistas dagligen ska vara giftfria.

 • satsa på förebyggande arbete mot alkohol och droger där drogfria mötesplatser som Östra hörnet är en självklar del.

 • säkra finansieringen av kulturskolan och aktivt stödja föreningslivet.

ÄLDRE vi vill:

 • investera i trygga gemensamma boenden med frikostiga ytor för umgänge och med möjlighet till aktiviteter utifrån de äldres önskemål.

 • att våra äldre ska ha goda möjligheter till utevistelse och till att ta del av kultur.

 • värna den sameprofilerade äldreomsorgen.

 • se över möjligheten till trygghetsboenden och hitta modeller för en värdig omsorg i livets slutskede.

ARBETE OCH FÖRETAGANDE vi vill:

 • att staten tar ansvar och omlokaliserar arbetstillfällen till Jokkmokk, Porjus och Vuollerim.

 • att små och medelstora företag gynnas för ett mångsidigt näringsliv.

 • att Jokkmokks kommun ska stödja lokala entreprenörer och ideella föreningar som vill sköta olika slags service i kommunen.

 • uppmuntra till kulturella träffpunkter där kommunens kulturarbetare och kreativa företag kan hitta nya samarbetsformer som stärker kommunens näringsliv.

KOMMUNIKATIONER vi vill:

 • införa särskild tågbil (behovsstyrd kollektivtrafik) som anpassas efter tåganslutningar.

 • ha säkra cykel- och gångvägar.

 • ha trafiksäkra miljöer för fotgängare med tydligt utmärkta och belysta övergångsställen och säkra hållplatser för skolskjutsarna.

 • upprätta en plan för en säker trafikmiljö på Åsgatan.

 

Relaterade nyheter

Värmland, 16 augusti 2022

Grön tågturné genom Värmland

Skåne, 15 augusti 2022

”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta”

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter