10 förslag för solceller

Idag presenterade Isabella Lövin 10 nya förslag för hur solenergi kan hjälpa Sverige nå målen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.


Sedan Miljöpartiet tillträdde regeringen 2014 har en rad olika reformer förverkligats för att göra det billigare och enklare att installera solceller. Nu föreslår vi ytterligare 10 förslag i solrevolutionen.

1) Sverige antar ett mål om minst 14 TWh solel till 2040. Detta motsvarar 1 miljon solcellsanläggningar inom 22 år.  

För att nå detta ambitiösa mål skulle det behövas 20 000–40 000 installerade solelanläggningar per år.

En solcellsanläggning för t.ex. en mindre villa producerar ca 5 MWh per år, en siffra som ökat i takt med att allt fler också vill ha större anläggningar samt att de blivit allt effektivare i och med den snabba teknikutvecklingen.

2)  Säkra stöd till solinvesteringar

För att kunna nå målet krävs det att människor kan lita på att det även under nästa mandatperiod finns en finansiering för fortsatt stöd till investering i solcellsanläggningar. I statsbudgeten finns ett investeringsstöd som omfattar knappt 1 miljard kr per år fram till 2020.

Miljöpartiet vill säkra detta stöd under hela nästa mandatperiod och avsätter därför ytterligare minst 2 miljarder kr för detta. Om intresset för stödet växer ytterligare är vi beredda att tillföra de medel som krävs.

3) Ge även andelsägare skattereduktion

Den som har el från solceller som ägs tillsammans med andra får idag inte tillgång till skattereduktionen. Det innebär i praktiken att du kan få en skattereduktion om du bor i villa, men inte i hyreslägenhet. Andelsägande är också en intressant möjlighet för många bostadsrättsföreningar som vill använda sina tak. En andelsägd solcellsanläggning ägs av en ekonomisk förening, som i sin tur ägs av föreningens medlemmar där du som medlem ha olika andelar. Denna modell är särskilt lämpad för de som inte själva äger sin fastighet.

Miljöpartiet vill ändra på detta och ändra lagen så att en skattereduktion även omfattar de som producerar solel i en ekonomisk förening.

4) Tydlig lagstiftning om definition av mikroproducenter

I dagens regelverk och lagstiftning finns det olika definitioner av vem som är mikroproducent. Om du under ett år producerar mer än du konsumerar riskerar du att definieras som kraftproducent, något som kan vara avskräckande för den som vill göra investeringen. Det kan också innebära att man väljer en anläggning som producerar mindre solel än som annars hade varit fallet.

Miljöpartiet vill förtydliga så att på kravet att en mikroproducent ska vara nettoanvändare av el för att undantas från nätavgiften för inmatning, ska slopas helt.

5) Utred potentialen och höj stödet för solceller på statens tak

Det är viktigt att staten går före och tar sitt ansvar för att använda de tak som vi gemensamt kan disponera över. Statens Fastighetsverk har i dag över 3000 byggnader runt om i Sverige, men också ex ambassader och institut i ett 60-tal länder.

Regeringen har därför infört ett stöd till Statens Fastighetsverk för att investera i solcellsanläggningar på de tak där det är möjligt tekniskt och möjligt med hänsyn till k-märkning av fastigheter. Miljöpartiet vill ge Statens Fastighetsverk i uppdrag att utreda hela solelspotentialen för statens tak.

6) Lokala energi- och klimatrådgivare i varje kommun

Det finns redan idag ett stöd till kommunerna för att ha kommunala energirådgivare som kan hjälpa invånarna med råd om sin energiförsörjning. I takt med att intresset ökar hos medborgarna för att vara med och bygga ett fossilfritt energisystem ökar också trycket på de lokala rådgivarna. Regeringen har därför avsatt ett statligt stöd på totalt 825 miljoner kr för 2018–2020 för kommunal energi- och klimatrådgivning. Anslaget har ökats med 125 miljoner kronor 2018. För 2019 och 2020 beräknas anslaget öka med 160 miljoner kronor respektive 200 miljoner kronor. 287 kommuner har tagit del av stöden.

Miljöpartiet vill säkra att stödet för hela nästa mandatperiod kvarstår för att fler också ska kunna satsa på solelsproduktion.

7) Elcertifikat för de stora, skattereduktion för de små

Idag kan villaägare få både få skattereduktion och elcertifikat för solel, Problemet är att elcertifikatsystemet är designat för stora aktörer, inte för villaägarna. Miljöpartiet vill se en regelförenkling så att systemet blir tydligare och mindre krångligt.

Miljöpartiet föreslår att alla nya mindre anläggningar som ägs av en eller flera personer ska ges ökad skattereduktion för den solel man säljer istället för att ingå i systemet med elcertifikat. Vinsterna med skiftet är att det blir lättare för villaägaren med flera som slipper fylla i papper och samtidigt mindre administration för samhället.

8) Flytta skattereduktion till fakturan/månadsvis

Miljöpartiet föreslår en förenklad fakturamodell där du som mikroproducent kan se skattereduktionen direkt på din faktura varje månad istället för som idag en gång per år när du får hem deklarationen. Detta kan lösas i ett system med preliminär och slutlig skattereduktion där mikroproducenten får ett belopp motsvarande den preliminära skattereduktionen på elhandelsfakturan. Sedan begär man precis som idag slutlig skattereduktion i inkomstdeklarationen.

9) Rörliga nätavgifter

Fasta nätavgifter gör att om du börjar producera och använda egen solel, och därmed använder nätet mindre, så får du ändå betala lika mycket till nätägaren som tidigare. Denna stelhet i systemet uppmuntrar varken till egen solelsproduktion eller energieffektivisering. Miljöpartiet vill därför gå över till högre andel rörliga nätavgifter på marknaden.

Miljöpartiet föreslår därför att den fasta delen av elnätsavgiften begränsas till 50 %.

10) Leasa/hyra solceller

Ett flertal aktörer på den svenska marknaden erbjuder möjligheten att leasa solceller till villaägare och bostadsrättsföreningar. En fördel med en sådan lösning är att en husägare kan få kostnaden för solceller utspridd över tid istället för en initialt stor investering.

Problemet är emellertid att om du skruvar upp något på huset så kommer det lagtekniskt automatiskt att räknas som en del av huset. Därmed, om personen går i personlig konkurs, kommer solcellerna att vara pantägarens egendom, inte företaget som leasade ut solcellerna.

Miljöpartiet vill underlätta för den här typen av lösningar genom att utreda hur lagen kan ändras så att denna risk elimineras.

 

Relaterade nyheter

PFAS-skandalen får inte ske igen – nu krävs en lex Kallinge

Ta tillbaka kontrollen över klimatomställningen

KU-anmäler Kristersson över tjänstemännens löner

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter