1,8 miljarder till åtgärder för jobb och omställning i spåren av pandemin

Pandemin har drabbat Sverige hårt på flera plan. Många har blivit av med jobbet och långtidsarbetslösheten har stigit. Därför gör regeringen nu en extra jobbsatsning.

Jobb för unga

Perioder av arbetslöshet tidigt i livet kan påverka möjligheten att få jobb under lång tid. Sommarjobbet är för många unga ett första och viktigt steg in i arbetslivet. Därför avsätter regeringen 180 miljoner kronor under 2021 för att kommunerna ska kunna skapa sommarjobb för ungdomar. Det beräknas ge cirka 15 000 ungdomar ett sommarjobb 2021.

Det är Arbetsförmedlingen som ska fördela medlen till kommunerna och de ska eftersträva att hälften av pengarna fördelas med hänsyn till ungdomar som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status.

Satsningar för gymnasieelever, nyanlända och på sommarkurser

Många gymnasieelever har påverkats negativt av pandemin och haft det svårt att få ut allt av sin studietid. Därför ska elever som slutfört sin utbildning få möjlighet att göra en prövning för att få högre betyg. Under 2021 tillför regeringen medel för att avgiften på en sådan prövning ska kunna sänkas till 150 kronor.

Regeringen satsar 779,2 miljoner på att skapa platser på utbildningar som kombinerar yrkeskurser med sfi på Komvux. Det kommer göra det lättare för utrikesfödda och nyanlända att etablera sig i Sverige.

Dessutom vill regeringen ge 130 miljoner till sommarkurser 2021, för att fler vuxna ska kunna få studera i sommar.

En andra chans för vuxna ut i arbete

Vuxna som behöver omställning ska kunna hitta ett nytt arbete där kunskaperna från deras tidigare arbetsliv kommer till nytta. Därför avsätts 35 miljoner kronor för en försöksverksamhet med fokus på kartläggning, validering och kompletterande utbildning inom ramen för yrkesinriktad utbildning.

Folkhögskolan spelar en viktig roll för personer som inte nått målen för en gymnasieutbildning eller som står långt ifrån arbetsmarknaden. Nu behöver folkhögskolan stärkas så att antalet utbildningsplatser både kan upprätthållas och byggas ut, och kvaliteten i utbildningen kan bibehållas. Regeringen föreslår därför att statsbidraget till folkhögskolan förstärks med 170 miljoner kronor under 2021.

175,5 miljoner ges till studiemedel för de nya tillfälliga utbildningsplatserna.

Stöd till personer med funktionsvariationer och särskilda behov

Många långtidsarbetslösa har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Det behövs ökade insatser för arbetslösa med behov av rehabilitering och förberedande aktiviteter. Regeringen föreslår därför att 7,8 miljoner kronor tillförs för tjänsten Introduktion till arbete under 2021.

Satsningen kan möjliggöra ytterligare 1 000 platser och leda till att fler personer som ännu inte är redo att matchas mot arbete, studier eller ett arbetsmarknadspolitiskt program kan stärka sina förutsättningar för detta.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: