Barn ska ha rätt till en trygg uppväxt

I dag presenterar jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) och justitieminister Morgan Johansson (S) flera åtgärder för barns rätt till en trygg uppväxt och en trygg hemmiljö. Alla barn ska kunna leva fritt från våld, övergrepp och kränkande behandling.

Märta Stenevi Jämställdhetsminister

– Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge, säger Miljöpartiets språkrör och Sveriges jämställdhetsminister Märta Stenevi. 

Regeringens barnpaket

I dag presenterar regeringen flera åtgärder för att stärka barns rätt till en trygg uppväxt. Det handlar om en lagrådsremiss för ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister, en utredning om vårdnadsöverflyttning och adoption av familjehemsplacerade barn och en strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn.

–  I Sverige finns tusentals barn och unga  som – trots att vårt land är ett av världens bästa att växa  upp i – lever i skräck över det som sker i deras hem. Det kan vi aldrig acceptera, säger Märta Stenevi.

Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister 

Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det är viktigt att det finns åtgärder för att minska risken för långvariga tvister som kan skada barnet.  

I den lagrådsremiss som nu går ut finns bland annat förslag som ska stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister, stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa och skapa bättre förutsättningar för föräldrar att komma överens för barnets bästa. 

Regeringen föreslår följande:

  • Barnets rätt till information och att komma till tals i förfarandet ska lyftas fram och tydliggöras.  
  • Det ska finnas en tidsgräns på fyra månader för socialnämndens utredningar i ett mål om vårdnad, boende eller umgänge. 
  • Fler och yngre barn ska ges möjlighet att vara delaktiga i ett förfarande om vårdnad,  boende och umgänge och socialnämnden ska ges rätt att höra ett barn utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.  
  • Domstol ska i vissa fall, till exempel när en förälder har dödat den andra föräldern, kunna flytta vårdnaden om ett barn till en tillfällig vårdnadshavare.  
  • Föräldrar ska – som huvudregel – ha deltagit i ett informationssamtal hos socialnämnden innan de kan väcka en talan i domstol om vårdnad, boende eller umgänge.  
  • Nya kompetenskrav för medlare och ett stärkt sekretesskydd för uppgifter som lämnas till en medlare. 

Möjlighet till adoption och vårdnad

Vi måste säkerställa att familjehemsplacerade och våldsutsatta barn får leva i trygghet. Flera åtgärder har redan vidtagits med fokus på LVU och socialtjänsten. Det behov av att även se över bestämmelserna i föräldrabalken och regeringen kommer därför att tillsätta en utredning som ska överväga frågor om vårdnadsöverflyttning och adoption i samband med familjehemsplaceringar. 

Samma utredning ska också se över behovet av lagändringar för att ett barn efter föräldrarnas separation inte mot sin vilja ska behöva träffa en förälder som utsatt barnet för våld.

– Förra året uppmärksammades den tragiska händelsen då en liten flicka avled sedan hon kommit tillbaka till sina föräldrar efter en familjehemsplacering. Att ett barn har rätt till sina föräldrar innebär inte att barnet måste leva med eller umgås med en förälder under vilka förhållanden som helst, säger Märta Stenevi.

Strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

Regeringen kommer att ge en utredare i uppdrag att lämna förslag på en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inbegripet hedersrelaterat våld och förtryck.  

Strategin mot våld mot barn ska ha ett  helhetsperspektiv och möjliggöra en sammanhållen politik, bland annat  genom att tydliggöra olika aktörers ansvar, identifiera brister och föreslå insatser för att förebygga att barn utsätts och stärka förmågan att stödja dem som utsatts. 

– Vi behöver det här samlade greppet för att arbetet mot våldet ska få kraft. Sverige ska vara ett land där barn inte upplever våld och förtryck, säger Märta Stenevi.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: