Biologiska mångfaldens dag

Idag är det Biologiska mångfaldens dag. En dag då människor runt om i Sverige och världen uppmärksammar hur otroligt värdefull mångfalden av växter och djur är för oss alla. Biologisk mångfald är en förutsättning för själva livet på planeten. Fungerande ekosystem skyddar mot klimatförändringar, ger friska hav och pollinerande insekter som behövs för att producera vår mat. Men vår överlevnad hotas nu när växter och djur försvinner i allt snabbare takt världen över.

Ett massutdöende av arter

Vi är på väg in i ett sjätte massutdöende av arter på en skala som vi inte sett på miljontals år. Förlusten beror dels på människans exploatering av naturområden men också på klimatförändringar, miljögifter och ohållbart nyttjande av naturresurser som fiskbestånd och skogar. Hela 80 procent av den europeiska naturen är i dåligt skick, och enbart i Sverige bedöms mer än 2200 arter vara hotade enligt rödlistan.

Öka resurserna till miljö- och naturvård

För att stoppa massutrotningen av arter måste en mycket större del av världens natur skyddas, brukningsmetoderna måste förändras, och skadade områden restaureras. Sverige måste ta sin del av ansvaret för att bevara de växt- och djurarter som hör hemma i vårt land. När Miljöpartiet satt i regering tog vi viktiga steg i rätt riktning – men det finns mycket kvar att göra. Vi kan fortfarande vända trenden, men det är bråttom. Tyvärr styrs Sverige nu av partier som gör raka motsatsen till det som behövs – som skär ner kraftigt på resurserna för svensk miljö- och naturvård och motarbetar EU:s politik på området.

EU-lag för restaurering av natur

I sommar kommer EU att besluta om en lag för restaurering av natur i medlemsländerna – det största som har hänt miljölagstiftningen på 30 år. Målet är att öka den biologiska mångfalden, som ger oss mat, renar vår luft och vårt dricksvatten och skyddar oss mot naturkatastrofer och klimatförändringar. Men regeringen försöker bromsa lagförslaget för att istället värna de stora skogsbolagens vinstintressen. Hål i huvudet. Att återskapa skadade ekosystem är ett kostnadseffektivt sätt att klimatanpassa samhället och skydda oss från framtida katastrofer.

Regeringen agerar bromskloss

Miljöpartiet kräver att regeringen slutar agera bromskloss i EU och stoppar sin slakt av miljöbudgeten. Vi välkomnar restaureringslagen och vill se en hållbar och ambitiös politik som stöttar omställningen till ett mer naturvänligt skogsbruk, jordbruk och fiske. Det är inte bara ekonomiskt effektivt, det är en investering i vår egen överlevnad.

Miljöpartiet kommer att göra allt för att restaureringslagen ska bli verklighet. Hoppas du är med oss!

Miljöpartiet vill:

  • Vi vill ha en ny och hållbar skogspolitik som stimulerar en övergång till hyggesfria och naturnära brukningsmetoder. Vi vill även införa ett särskilt omställningsstöd för skogsägare som vill ställa om till hyggesfria metoder. År 2030 bör minst 30 procent av produktionsskogen brukas hyggesfritt. Vi vill även att all statlig produktionsskog ska brukas med skonsamma och hyggesfria metoder.
  • Vi vill ställa om jordbrukspolitiken så att den ökar jordbrukets miljö- och klimatnytta, samtidigt som vi säkerställer vår matproduktion i ett förändrat klimat. Vi vill också öka miljöersättningarna till jordbruket och satsa rejält på att återskapa naturbetesmarker, med målet att fördubbla ytan av artrika naturbetesmarker. Vi vill också öka stödet för lantbrukare som vill ställa om till ekologiskt jordbruk.
  • Vi vill främja småskaligt fiske med miljövänliga metoder. Alltför länge har stora industritrålare tillåtits ta upp enorma mängder strömming och sill. Trålgränsen måste flyttas längre från land, bottentrålning förbjudas och andra destruktiva fiskemetoder fasas ut. Vi vill även att allt fiske efter den akut hotade ålen stoppas.

Relaterade nyheter

Statsministern KU-anmäls av MP

MP: Därför röstar vi nej till DCA-avtalet

MP: C värnar skogsbolagen, inte skogsägarna

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter