Dags för läslov igen!

Läsning är fantastiskt och nu är det dags för läslov igen! År 2016 initierade regeringen olika insatser i syfte att stärka att höstlovet blir ett läslov, på samma sätt som februarilovet är ett sportlov. Under läslovet kan samhället utanför skolan samlas för att stärka barns läsning.

Kunskapsresultaten i svensk skola stiger. Fler elever lämnar grundskolan med betyg och kunskaper för att kunna välja sin väg i livet. Några av de största förbättringarna ser vi på mer utsatta skolor. Resultaten i PISA och andra internationella studier stiger och Sverige ligger återigen på en internationell topposition i läsning.

Under den senaste mandatperioden har Miljöpartiet drivit på och skapat mer politik för ökad läsning. Bland annat har vi säkerställt en läsa-, skriva-, räknagaranti som ser till att elever med behov av extra stöd får just det. Efter Miljöpartiets satsningar kommer även förskolor ha möjlighet till egna bibliotek. 

Exempel på satsningar för att stärka läsningen:

 • Drivit genom en läsa-,skriva-,räkna-garanti som innebär att elever i behov av extra stöd får rätt till det tidigt i grundskolan, så att de inte halkar efter.
 • 5 miljoner kronor årligen 2017-2020, för att uppmärksamma läslovet och inspirera till läsning.
 • Satsningar på språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan och skolan genom Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling.
 • 15 miljoner till personalförstärkningar i skolbiblioteken.
 • 50 miljoner kronor för läsfrämjande insatser och inköp av litteratur till förskolor, så att förskolorna kan skapa egna bibliotek.
 • Läslyftet, en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare, lärare, och skolbibliotekarier som bland annat syftar till att stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling och förbättra elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.
 • En Läsdelegationen har arbetat under mandatperioden med uppdrag att samla alla aktörer – skola, kultur och föreningsliv – runt insatser för läsning i och utanför skolan.
 • Bokstart som syftar till att stärka små barns språkutveckling.
 • En ökning av utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.
 • Statens kulturråd har fått ett utvidgat uppdrag att ta initiativ till, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt intresse.
 • Kulturrådet fördelar ett inköpsstöd till litteratur för folk- och skolbibliotek för att främja barns och ungas läsintresse.
 • Införandet av kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1, tillsammans med en garanti för tidiga stödinsatser.

Gå in på www.laslov.se/kalendarium . Här ser du aktiviteter under läslovet indelat per län. Finns det aktiviteter som du vill gå på? Gör det! På din hemkommuns sajt finns säkert ännu mer saker som händer just där du bor – många kommuner anordnar ett gäng aktiviteter på lovet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: