Ett modernt, hållbart och rättvist arbetsliv

Miljöpartiet och Socialdemokraterna är överens om en jobbpolitik som ska ge mer trygghet, stärkt konkurrenskraft och jobb i hela landet.
Ordning och reda ska gälla på arbetsmarknaden. Missbruk av visstidsanställningar ska förhindras och arbetstagares rätt till trygghet och förutsägbarhet öka.

Svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige. En process inleds i samarbete med andra partier för att säkra att arbetserbjudandet till den enskilde görs juridiskt banande och att sanktioner införas mot de arbetsgivare som bryter mot regelverket.

Samtal ska inledas med parterna för att stimulera kompetensutveckling och möjligheter till karriärskiften genom livet samt ett fungerande system för rehabilitering. Psykisk ohälsa och sjukskrivningar i arbetslivet, vilket särskilt drabbar kvinnor, ska minska.

Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en fungerande omställningsförsäkring. A-kassorna ska vara självständiga. Försäkringen ska förbättras genom att taket höjs och ersättningen ligger på 80 % under hela ersättningsperioden. Ett arbete inleds för att se över försäkringen i syfte att underlätta för fler att kvalificera sig för och ansluta sig till den.

Många upplever ett mer stressigt arbetsliv som sliter ut människor i förtid. Vi ser en utbredning av fler tillfälliga anställningar och utsuddade gränser mellan arbete och fritid. Avvägningen mellan att ta ut produktivitetsförbättringar i arbetstid eller lön får ökad relevans.

Ett arbete inleds i Regeringskansliet kring det moderna arbetslivet. Arbetslivsforskningen stärks. Tillsammans med arbetsmarknadens parter vill regeringen initiera ett forskningsprogram om kvinnors stressrelaterade arbetsmiljöproblem.

Stäng rekryteringsgapet genom fler utbildningsplatser och en reformerad arbetsförmedling.

Genomför ett stort kunskapslyft med bland annat nya platser i yrkeshögskolan och vuxenutbildningen och ett permanent yrkesvux.

Fas 3 avskaffas och ersätts av extratjänster, utbildningsmöjligheter och flexjobb.

Sjukförsäkringen ska hjälpa människor tillbaka till arbete och egen försörjning. Rätten till rehabilitering måste stärkas. Taket i sjukförsäkringen höjs och den bortre tidsgränsen i sjukpenningen tas bort. Övriga tidsgränser ses över. Rehabiliteringen stärks. Skyddet vid sjukdom för studerande förstärks.

Stärkt konkurrenskraft

Sverige är ett litet exportberoende land som är helt beroende av vår konkurrenskraft på globala marknader. Svenska företag behöver konkurrera med kompetens, produktivitet och innovationsförmåga, inte med låga löner. Svenska företag ska leda vägen för hållbara innovationer. Sverige ska ha en modern nyindustrialiseringsstrategi. Sverige ska ligga i framkant i klimatomställningen.

Regeringens hela arbete kommer att vägledas av målet att Sverige till år 2020 ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU 2020.

Vårt mål är arbete åt alla. Jobbet är en för de allra flesta en väldigt positiv och viktig del av livet. Arbete ger en egen inkomst, gemenskap och utveckling. Att alla människor arbetar och försörjer sig möjliggör en bra välfärd av högsta kvalitet, ett samhälle som håller ihop och ökad jämlikhet. Alla människors talanger, färdigheter, erfarenheter och kompetenser ska tas till vara. Det är kraften hos alla dem som arbetar som bygger Sverige starkt.

Stärkt konkurrenskraft genom utveckling av nya attraktiva varor och tjänster

Hela innovationskedjan ska stärkas. Ett innovationsråd som leds av statsministern inrättas. Rådet ska bestå av ansvariga ministrar i regeringen och företrädare från branscher, akademi och fackliga organisationer. Rådet ska stödja regeringens arbete med innovationsfrågor.

En innovationsstrategi ska tas fram och hela innovationspolitiken ska genomlysas.

Särskilda samverkansprogram tas fram i syfte att frigöra resurser till utvecklingsprojekt inom strategiska områden.

Företagens villkor stärks genom enklare regler och minskade sjuklönekostnader, vilket särskilt gynnar små företag.

Möjligheterna till sociala och miljömässiga upphandlingar ska förbättras i hela den offentliga sektorn. En ny upphandlingsreglering och en ny upphandlingsstrategi ska tas fram som grundas på EU:s nya direktiv från februari i år. Ett arbete ska inledas för att möjliggöra för statliga myndigheter och andra offentliga aktörer att genomföra innovationsupphandlingar.

Jobbmål, investeringar, omställningsförsäkringar och jobb i hela landet

De sänkta klimatambitionerna och oviljan att med kraft ställa om till miljövänlig produktion riskerar vår natur, människors hälsa och Sveriges framtida konkurrenskraft. Sänkta skatter har inte byggt Sverige starkt. Nu krävs framtidsreformer som gör Sverige till ett bättre land att leva i – inte bara nu utan också i framtiden.

Vi tänker vara en samarbetsregering för hela Sverige. Sverige behöver en politik för jämlikhet, med investeringar i jobb, skola, klimatomställning och välfärd.

Investeringarna i infrastruktur, bostäder och klimatomställning ska öka

Vi ska förbättra och bygga ut såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala spårtrafiken och börja bygga banor för höghastighetståg. Vi vill att staten ska återta kontrollen över banunderhållet. SJ får ett uttalat samhällsuppdrag.

Stimulanser ska finnas både för byggande av små energieffektiva hyresrätter eller studentlägenheter och för de kommuner som står för ett ökat bostadsbyggande. Bostäderna från miljonprogrammet ska moderniseras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.

En framåtsyftande miljöpolitik kan lösa miljöproblemen skapar nya möjligheter för jobb och utveckling. Med ny grön teknik är det inte bara möjligt att minska vår miljöpåverkan utan också att skapa nya resurser för att utveckla vårt välfärdssamhälle.

Ge företag och industrin långsiktiga spelregler för att delta i klimatarbetet. Tillsammans med branscherna vill vi utveckla system för energieffektivisering, teknikutveckling och nya affärsmodeller byggda på cirkulär ekonomi.

Fler jobb i hela landet

Sverige har en stark landsbygd jämfört med många andra länder. Nu är dock allt fler oroade över utvecklingen. Arbetslösheten har bitit sig fast. Sverige och svensk landsbygd behöver en annan riktning. Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden är avgörande för hela Sverige. En modern och aktiv regionalpolitik är ett verktyg för utveckling och jobb i hela landet.

Landsbygdens näringsliv utvecklas genom ett stöd för att säkra tillgången till service med butiker och samhällsservice – med ett särskilt stöd till utbyggnaden av bredband.

En långsiktig livsmedelsstrategi ska tas fram för att öka matproduktionen i Sverige och stödja ökad svensk och miljöinriktad matkonsumtion. En offensiv satsning på ekologisk produktion och konsumtion genomförs.

En nationell strategi för att intensifiera marknadsföringsinsatserna av svenska destinationer på strategiska marknader utvecklas. Vi vill uppmuntra inhemsk turism och ekoturism.

Relaterade nyheter

MP gör omtag med friåret – går till val med ”utvecklingstid”

Satsningen på svensk mat ska ge 10 000 jobb

Samarbeta med näringslivet för fler jobb

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter