Fler satsningar för ett tryggare Sverige

Sverige ska vara ett tryggt land. Vi måste både ge rättsväsendet resurser att bekämpa brott och hjälpa människor ur kriminalitet men också arbeta för att människor inte ska dras in i kriminalitet från början. Detta satsar vi nu på i höstbudgeten.

Fler närvarande poliser på gator och torg

Regeringen fortsätter att bygga ut Polismyndigheten för att minska brottsligheten och öka tryggheten i hela landet. Sverige ska få fler närvarande poliser på gator och torg och det ska märkas i människors vardag.

Polisutbildningen har byggts ut kraftigt och antagningen till utbildningen har under de senaste åren mer än fördubblats. Platserna till polisutbildningen fylls kontinuerligt på och den genomgås idag av cirka 3 000 personer, som kommer att komma ut i polisverksamheten under de närmaste åren.

Fler platser i Kriminalvården

Den som har blivit dömd till frihetsberövande för att ha begått ett brott måste också få plats i Kriminalvården. I dag är det brist på platser och därför behöver Kriminalvården få mer resurser för att kunna bygga ut sin kapacitet.

Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Att motverka och förebygga våldsbejakande extremism och terrorism är ett ansvar för hela samhället. Samverkan mellan ansvariga myndigheter och stöd till kommuner och yrkesverksamma på lokal nivå är en förutsättning för att arbetet ska bli framgångsrikt. Den 1 januari 2018 inrättade regeringen Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brottsförebyggande rådet (Brå).

CVE har bidragit till att kunskap och rådgivning till kommuner och myndigheter har fått en långsiktig, fast och tydlig struktur. För att arbetet ska kunna fortsätta och vidareutvecklas föreslår regeringen att medel tillförs till Brå.

Människor ska få hjälp att hoppa av kriminalitet

En viktig åtgärd för att förebygga och bekämpa brottslighet och våldsbejakande extremism är att fler människor får stöd för att kunna lämna kriminella eller extremistiska miljöer.

Regeringen beslutade 2019 om ett uppdrag till fyra myndigheter att ta fram ett nationellt avhopparprogram. I dag är det stöd som Polismyndigheten fördelar till avhopparverksamheter otillräckligt. Dessutom behöver det regionala stödet till avhopparverksamheter förstärkas. Nu ökar vi därför både de medel som Polismyndigheten fördelar till olika organisationer för att ge skydd och stöd för avhoppare, och medlen till de regionala brottsförebyggande samordnarna vid länsstyrelserna.

Människor som flytt ska få snabbare beslut

Människor som har flytt till vårt land ska inte behöva vänta i flera år på ett beslut om de får stanna eller inte. Migrationsdomstolarnas handläggningstider är i dag alldeles för långa vilket skapar osäkerhet hos människor och gör det svårare för människor att komma in i samhället.

I höstbudgeten avsätter vi mer pengar till migrationsdomstolarna så att handläggningstiderna kan bli kortare.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: