Förlängt tillstånd för Cementa

Regeringen har idag beslutat att ge Cementa ett tidsbegränsat tillstånd för fortsatt kalkbrytning på Gotland.
Det förlängda tillstånd som regeringen har gett ställer också högre miljökrav än det befintliga. Dagens beslut innebär att en akut brist på cement undviks på kort sikt. Tillståndet är giltigt till och med 2022 och ger alltså inte Cementa möjlighet att bryta större volymer än vad de tidigare haft tillstånd för – bara förlängd tid.

Vi vill värna grundvattnet

Vatten är helt avgörande för människor, djur och natur, utan rent grundvatten kan varken vi människor, djuren eller naturen existera. Miljöpartiet tar frågan om grundvattensituationen på Gotland på största allvar. Det förlängda tillstånd som regeringen har gett ställer också högre miljökrav än det befintliga, till exempel kravet om injektering, det vill säga att täta sprickor i täktväggarna för att minska läckage av grundvatten.

Regeringen har också förenat tillståndet med ytterligare villkor i syfte att ha beredskap för att i framtiden vidta ytterligare åtgärder för att minska påverkan. Det handlar exempelvis om olika försiktighetsåtgärder, omlokalisering av anläggning och åtgärder som på annat sätt skulle kunna bidra till en god vattenförsörjning.

Vid prövningen av Cementas ansökan har regeringen tillämpat miljöbalkens bestämmelser och därmed fäst stor vikt vid just verksamhetens påverkan på grundvattnet.

Den gröna omställningen måste vara ordnad.

Miljöpartiet arbetar hårt för att nå miljö- och klimatmålen, men också för att vägen dit ska bli bra. Vi tycker inte att det vore bra att riskera flera tusentals arbetstillfällen över en natt. Därför har vi istället arbetat för en lösning som ger bättre förutsättningar för en ordnad omställning.

Driva på hållbara förändringar

Dagens beslut innebär att en akut brist på cement kan undvikas på kort sikt. För att undvika allvarliga samhällskonsekvenser på lång sikt har regeringen gett i uppdrag till flera myndigheter att göra en fördjupad analys och kartläggning av efterfrågan på cement, tillgången till kalksten och cement samt förutsättningarna för import. Syftet med uppdraget är att hitta alternativ försörjning av kalksten, klinker och cement. I dagsläget är byggindustrin allt för beroende av betong och av enskilda aktörer. Mycket kan göras för att ersätta betong med andra material till exempel i nybyggen.

Cementas ansökningsprocess fortsätter

Brytningen av råvaror till cementindustrin måste göras i enlighet med miljöbalken. Det är viktigt att grundvattnet inte äventyras, och att klimatpåverkan minimeras.

Cementa har dessutom ansökt om att utöka sin verksamhet. Den ansökan behandlas separat och har ingen koppling till dagens besked.

Läs mer

Läs pressmeddelandet på regeringen.se

Relaterade nyheter

Annika Hirvonens anförande i riksdagen

MP nominerar Janine Alm Ericson till andra vice talman

Hirvonen och Ling omvalda som gruppledare

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter