Förslag för matsäkerhet i ett förändrat klimat

Vår livsmedelsförsörjning måste säkras och miljöbra mat öka. Det svenska lantbruket ska bli mer motståndskraftigt och mindre importberoende. Samtidigt ställer vi om till ett mer ekologiskt jordbruk där miljöpåverkan minskar.

Sommaren 2018 har vi värmerekord över hela världen. Värmen har också fått stora konsekvenser för vår matproduktion: utbredd torka ger sämre skördar och för djurbönder riskerar det att leda till slakt om fodret inte räcker till för djurens behov. Vi ska säkra vår mat även i ett förändrat klimat.

1. Sverige ska inte vara beroende av import av livsmedel

Vi vill öka självförsörjningen på utsäde, proteinfoder, växtskydd, gödsel och drivmedel  för att göra Sverige mindre sårbart i händelse av kris. Samtidigt minskar vi vår miljöpåverkan.

Miljöpartiet vill:

 • Införa ett nationellt mål för självförsörjningsgrad på 80 procent.
 • Tillsätta en parlamentarisk utredning för att få en bred politisk samling om hur detta mål ska kunna uppnås.

2. Mer ekologiskt

Vi vill skapa bättre förutsättningar för att öka ekologisk matproduktion i Sverige.

Satsningarna ska gå till:

 • Fördubblad budget för omställningsstöd till ekologisk produktion
  Vi vill att målet för hur mycket den svenska jordbruksmarken som ska vara certifierad ekologisk jordbruksmark, ska höjas till 40 procent för år 2030. Samtidigt vill vi fördubbla nuvarande anslagen för omställning till ekologisk produktion., så att fler lantbrukare kan bli ekologiska.
   
 • Utbildning för att ställa om till ekologisk produktion
  Miljöpartiet vill ge universitet och högskolor möjlighet att erbjuda kurser och utbildningar om ekologisk produktion för att få upp farten i omställningen.

3. Nya stödinsatser för självförsörjning i ett förändrat klimat

För att ytterligare skynda på arbetet för ökad självförsörjning behövs fler åtgärder inom såväl det ekologiska som det konventionella jordbruket.

Vi föreslår:

 • Stöd för mer svenskproducerat foder
  Även djuren ska äta svenskt. Proteinfoder är i dag ofta sojabaserat och importerat, och riskerar att orsaka regnskogsskövling. Därför vill vi stödja en utveckling av mer svenskproducerat foder.

  Miljöpartiet vill också öka betet genom att sätta ett mål för arealen naturbetesmarker och öka miljöersättningen för ängs- och betesmarker.

 • Starkare växtskydd
  I ett förändrat klimat riskerar problem med skadedjur och växtsjukdomar att öka. Miljöpartiet vill ha ett starkare växtskydd utan skadliga bekämpningsmedel.
 • Minskat beroende av importgödsel
  För att minska importberoendet av konstgödsel vill vi stödja svensk utveckling som gör det lättare för fler att använda svenskt gödsel.
 • Stöd till ett fossilfritt jordbruk
  För att främja omställningen till en fossilfri fordonsflotta vill vi införa en bonus för inköp av biogastraktorer. En viktig del för att kunna fortsätta med växtodling under en längre kirs är drivmedel till arbetsmaskiner. Det är tydligt att omställningen till ett fossilfritt välfärdsland är viktig för lantbruket och krisberedskapen.

  Totalt vill Miljöpartiet satsa en halv miljard årligen på reformpaketet.

 

Relaterade nyheter

PFAS-skandalen får inte ske igen – nu krävs en lex Kallinge

Ta tillbaka kontrollen över klimatomställningen

KU-anmäler Kristersson över tjänstemännens löner

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter