Kort sammanfattning av överenskommelsen om strandskydd och skog

Ett starkare strandskydd där det behövs som mest, mer skyddad skog i hela landet och en säkrad allemansrätt. Det är viktiga miljöpartistiska framgångar i den uppgörelse om skog och strandskydd som idag är klar mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Här listar vi en sammanfattning av förslagen:

Strandskyddet

 • Vi stärker strandskyddet i områden där skyddet behövs som mest, dvs där det är högt tryck på att bygga och i områden som är särskilt viktiga för djur- och växtlivet.
 • Vi har säkerställt att det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag finns kvar (fri passage), så att allemansrätten säkerställs och den skyddsvärda naturen skyddas.
 • Vi har stoppat det mycket kritiserade förslaget om att strandskyddet helt ska kunna upphävas i stora landsbygdsområden.
 • Vi inför väl avvägda lättnader i gles- och landsbygd och i små tätorter, på ett sätt som inte offrar den biologiska mångfalden eller förutsättningar för friluftsliv. 
 • Långa obrutna strandlinjer skyddas mycket bättre än vad som föreslogs i den tidigare utredningen.
 • För att stärka skyddet av stränderna satsar vi på bättre vägledning, tillsyn och kontroll.

Skogen

 • Vi skyddar mer värdefull skog i hela landet.
 • Vi ser till att skydda de stora sammanhängande naturskogarna i fjällvärlden, som är Sveriges eget Amazonas.
 • Vi gör det bättre och mer attraktivt för skogsägare att på frivillig väg skydda skog med höga naturvärden.
 • Vi inför ett sveaskogsprogram och ett markförsäljningsprogram som ska användas som ersättningsmarker för att skydda skog i hela landet, inte minst den fjällnära skogen.
 • Vi säkerställer att det fortsatt kommer vara möjlig för myndigheterna att ta initiativ till att skydda skog och tillämpa tvång när det är behövs.
 • Vi inrättar fler och utvidgade nationalparker. Nationalparker är det starkaste skyddet och den mest värdefulla natur vi har.
 • Vi ser till att inventeringen av höga naturvärden och skyddsvärd skog utvecklas med nya metoder så att vi fortsatt kan få kunskap om läget i skogen. Och vi har stoppat förslaget om att radera all den data som redan har samlats in.
 • Vi stärker arbetet med klimatanpassning av skogsbruket.
 • Vi ser till att staten blir föregångare för ett skogsbruk som är hållbart på riktigt, genom att skydda statlig fjällskog och utveckla alternativa brukningsmetoder.
 • Till skillnad från skogsutredningen lägger vi seriösa förslag både för att göra det enklare för skogsägare att välja hyggesfria metoder och för att staten som markägare ska gå före.
 • Staten ska samråda med samebyar och Sametinget och beakta deras intressen samt konsekvenserna för rennäringen vid markförsäljningsprogram. Staten ska också ta större hänsyn till tillgången av renbete i renskötselområdet när skogen brukas.
 • Vi ser till att mål och rådgivning bidrar till klimatanpassning, ökad biologisk mångfald, ökad klimateffektivitet och miljöhänsyn i den brukade skogen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: