Nu presenteras åtgärder gällande Cementa

Idag presenterar regeringen ett åtgärdsprogram med anledning av cementtillverkningen i Slite. Det innehåller satsningar på dricksvattenförsörjning och mer hållbart byggande.
För Miljöpartiet är det avgörande att vi säkrar tillgången på grundvatten och dricksvatten för kommande generationer samt att vi bygger hållbart. Ett plötsligt produktionsstopp vid Cementas kalkstensbrott i Slite den 31 oktober skulle däremot kunna på kort sikt få konsekvenser för bostadsbyggandet och infrastrukturen. 

Förändring i tid, inte volym

Täkttillstånd ges i volym och i tid. I sitt nuvarande tillstånd har Cementa volymer kvar att bryta och det är tiden för tillståndet som går ut den 31 oktober. Regeringen förbereder därför en tillfällig och tidsbegränsad lagändring i Miljöbalken som ger regeringen möjlighet att förlänga Cementas nuvarande tillstånd i tid, så att de volymer som finns kvar i det nuvarande tillståndet kan brytas en tid efter den 31 oktober. Det innebär alltså att bolaget får längre tid på sig att bryta den volym de redan har tillstånd till, inte att tillståndet utvidgas.
Det utökade tillstånd Cementa har ansökt om ska prövas i domstol. Regeringen ingriper inte i den pågående domstolsprocessen.

Sverige har en väl fungerande miljölagstiftning. Miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet ska prövas mot de miljölagstiftningar och regleringar som gäller i Sverige och tillstånd ska endast ges om verksamheten kan leva upp till de krav som ställs. Ansvaret att visa hur verksamheten lever upp till kraven ligger på den sökande verksamheten.

Ett mer hållbart byggande

Den rapport IPCC presenterade igår och som vi alla tagit intryck av
understryker hur akut klimatfrågan är, och behovet av snabba insatser för att minska utsläppen. Klimatförändringen påverkar oss alla och effekterna ökar. Industri och byggnadssektorn står globalt för stora utsläpp, så även i Sverige. Växthusgasutsläppen från dessa sektorer behöver minska i Sverige för att vi ska kunna nå våra svenska klimatmål.

Det är särskilt viktigt givet den viktiga samhällsfunktion som byggnadssektorn uppfyller. De sektorer och industrier som har en viktig samhällsbärande funktion måste kunna fungera även i framtiden, utan att det omöjliggör hanteringen av klimatutmaningen.

Återvinning och återbruk inom byggsektorn måste öka, det är betydelsefullt för ett hållbart byggande och bättre utnyttjande av material och produkter.  Regeringen kommer därför presentera åtgärder som främjar ökad återvinning och återbruk samt alternativ till cement inom byggsektorn. Regeringen ska också stimulera forskning och innovation med fokus på ökad återanvändning och återbruk av byggmaterial samt utveckling av nya byggmaterial som kan bidra till utveckling av nya och innovativa material och byggmetoder.

Trygg tillgång till vatten

Regeringen ska också stärka regional dricksvattenförsörjningsplanering och stödja kommunerna i att säkra reservvattentäkter, stärka tillsynen av vattenskyddsområden och insatser för vattenbalanser och information om vattenuttag. Det handlar också om insatser för att stärka den regionala
vattenhushållningen för att exempelvis öka vattenbesparingen i de regioner som har störst behov.

Relaterade nyheter

Vatten, jämställdhet och klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter