Nu ska regeringen pröva Preemraff

Idag presenterade Mark- och miljööverdomstolen sitt yttrande om Preemraffs ansökan om expansion. De anser att verksamheten kan tillåtas och ärendet lämnas nu över till regeringen för ett avgörande. Regeringen kommer nu göra en självständig bedömning inom de ramar som följer av miljöbalken innan den fattar sitt beslut.
– Regeringen har tidigare beslutat att regeringen ska pröva om Preemraff Lysekil kan tillåtas. Skälet för det är att verksamheten kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag på grund av dess klimatpåverkan. I och med att domstolen nu överlämnar ärendet till regeringen kommer regeringen att inleda sin handläggning av ärendet för att fatta beslut om verksamheten kan tillåtas, säger Isabella Lövin.

Miljöpartiets inställning

Miljöpartiet sitter i regering för att minska utsläppen. Det är utgångspunkten för allt vår arbete. Tack vare Miljöpartiet har flera stora reformer som tar ett helhetsgrepp om klimat- och miljöarbetet kommit på plats under de senaste åren, bland annat Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan lagts fram.

– Vi befinner oss i en akut klimatkris och vi måste vända på varje sten för att kunna minska utsläppen och det brådskar. Det är självklart att Miljöpartiet inte vill ha fossila investeringar och det är därför vi har lyft den här frågan till regeringen bord, säger Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson.

Domstolens yttrande visar på det stora behovet av en reformering av miljölagstiftningen. För Miljöpartiet är det självklart att vi måste ha en lagstiftning som styr mot Sveriges klimatmål inom alla politikområden och som är i linje med klimatlagen. Regeringen har tillsatt en utredning med syftet att se över all relevant lagstiftning så att klimatmålen får genomslag. Den kommer redovisa sina första slutsatser senare i år.

Vad händer nu?

Regeringen kommer nu att noga analysera yttrandet, och först därefter ta ställning och avgöra frågan. Mark- och miljööverdomstolen har förberett ärendet på så vis att den har rett ut parternas ståndpunkter, hämtat in yttranden från remissinstanser och hållit förhandling i syfte att få ett fullständigt underlag för prövningen. Enligt miljöbalken är det domstolen som ska förbereda målet för avgörande.

Regeringen är inte bunden av domstolens yttrande, utan kommer att göra en självständig bedömning inom de ramar som följer av miljöbalken. Däremot kommer yttrandet att vara en viktig del av regeringens beslutsunderlag.

Det går ännu inte att säga när det kommer ett beslut och vad det kommer att bli.

Relaterade nyheter

Miljöpartiet får två tunga ordförandeposter i utskotten 

Miljöpartiets riskdagsgruppMiljöpartiets riskdagsgrupp

Miljöpartiets nya riksdagsgrupp

Annika Hirvonens anförande i riksdagen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter