Så jobbar Sverige för fred i världen

Behovet av fred i världen är större än på länge. Antalet konflikter har ökat de senaste åren. Vi måste hantera orsakerna bakom fattigdom och konflikt, då behöver vi stärka förmågan att bidra till fred som håller i längden.

Krig resulterar alltid i ofantligt mänskligt lidande och brott mot de mänskliga rättigheterna. För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt, behöver vi stärka vår förmåga att bidra till fred som håller i längden. Det har den rödgröna regeringen prioriterat sedan dag ett:

Stärkt samarbete mellan diplomati och utveckling

Utrikesdepartementet fick den 1 januari 2017 en ny stödfunktion som ska stärka samarbetet mellan diplomati och utvecklingsarbete i ett antal konfliktområden.Till satsningen hör att särskilt rekryterade diplomater ska bidra med ny kunskap till ambassadernas pågående arbete med att främja fred ute på fältet. Detta för att stärka förmågan att driva politisk förändring och ta initiativ till dialog och förhandling.

Sverige i FN:s säkerhetsråd

Den 1 januari trädde Sverige även in i FNs säkerhetsråd. Det är en  viktig del i Sveriges arbete för fred. Sveriges medlemskap kommer att fokusera på att stärka FN:s arbete med att förebygga konflikter och vi kommer att vara ordförande i arbetsgruppen för barn i väpnad konflikt.

Tydligare koppling mellan klimateffekter och konflikt

För att synliggöra kopplingen mellan klimatförändringarnas effekter och människors säkerhet har regeringen tagit initiativ till en rapport om klimat och säkerhet. Rapporten bekräftar att klimatförändringarna ökar risken för vattenbrist, hunger och konflikter. De riskerna måste tydligare lyftas in i analyser och arbete för att förhindra konflikter i framtiden. Det kommer Sverige jobba för i säkerhetsrådet.

Lövin leder dialog för fred

Sverige arbetar aktivt internationellt även utanför säkerhetsrådet. Inte minst inom den Internationella dialogen för freds- och statsbyggande som leds av Isabella Lövin och Sierra Leones finansminister. Dialogen förs mellan givarländer, som Sverige, sviktande stater och civila samhället och arbetar för fred i länder som riskerar att hamna i konflikt.

Biståndet stärks

Under den rödgröna regeringen har arbetet för att förebygga krig och konflikter stärkts i biståndet. Redan hösten 2014 lades konfliktperspektivet till i SIDAS myndighetsinstruktion. Regeringen har även tagit upp biståndet till Irak igen, för att vara med och bidra till att landet kan byggas upp på nytt. Sverige kommer också fortsatt vara engagerade i fredsarbetet i Colombia, Somalia och en rad andra länder.

Regeringen har också tagit fram en femårig biståndsstrategi för Syrienkrisen som ska bidra till att lägga grunden för en kommande fred och komplettera det humanitära stödet till de som drabbas av konflikten.

Kvinnor ska vara delaktiga i fredsarbetet

Den rödgröna regeringen driver en feministisk utrikespolitik. Inom den utvecklas stödet till att kvinnor ska vara med i arbetet för fred före, under och efter konflikter. tt kvinnor och män ska medverka på samma villkor i alla delar av samhället är en självklarhet. När forskning dessutom visar att jämställda fredsavtal har en större chans att överleva så är det ett bevis för att vår politik är såväl rättvis som smart.

Läs mer:

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: