Sveriges framtida civila försvar

Idag lämnade Försvarsberedningen sin rapport med inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret. Miljöpartiet står bakom huvudinriktningen i rapporten, men vi har lämnat in en avvikande mening. MP hade velat se att rapporten lyft fördelarna med ekologisk livsmedelsproduktion och hållbar och förnybar bränsleproduktion ur ett beredskapsperspektiv. Dessutom hade vi önskat att det säkerhetshot som kärnkraften för med sig hade lyfts fram. Vi kritiserar också att flera av de nuvarande målen för det civila försvaret stryks.

– Miljöpartiet är mycket positiva till det fokus som nu sätts på det civila försvaret, något vi har förespråkat under lång tid. Det militära försvaret kan inte fungera utan ett starkt civilt försvar. Den förmåga som byggs upp inom det civila försvaret bidrar starkt till samhällets motståndskraft mot andra kriser än militära, som exempelvis naturrelaterade katastrofer i klimatkrisens spår, säger Emma Berginger, försvarspolitisk talesperson (MP) och ledamot i Försvarsberedningen.

Civilförsvaret är viktigt

Miljöpartiet står bakom huvudinriktningen i rapporten och vi delar bedömningarna att förberedelserna, beredskapen och förmågan inom hela totalförsvaret – både det militära och civila försvaret – måste ökas skyndsamt. Det militära försvaret kan inte fungera utan ett starkt civilt försvar och det civila försvarets förmåga behöver stärkas för att kunna uppnå ett totalförsvar i balans. Miljöpartiet är mycket positiva till det fokus som nu sätts på det civila försvaret och välkomnar en anslagsram för det civila försvaret.

Det finns dock delar i arbetet när vi inte nådde hela vägen fram och därför har Miljöpartiet lämnat in en avvikande mening om följande:

Målen för det civila försvaret

Miljöpartiet understryker vikten av att ha en bred syn på säkerhet. Hotbilden är idag  komplex, såväl militära hot som icke-militära hot och hybrida hot existerar parallellt. Vi behöver ha beredskap för att möta militära hot, klimatförändringar, naturkatastrofer, cyberattacker och pandemier. Vi behöver ha beredskap för att stå emot såväl kriser som krig, i värsta fall på samma gång, men framförallt behöver vi ha ett förebyggande förhållningssätt .

Det framgår av rapporten att försvarsberedningen anser att det civila försvaret i närtid måste utveckla en högre grad av totalförsvarsförmåga. Miljöpartiet instämmer i denna bedömning, och beklagar därför att vissa viktiga mål inom ramen för det civila försvaret har tagits bort eller tonats ner. Ett mål anger en tydlig prioritering och att ta bort mål på det sätt som beredningen föreslår signalerar att dessa uppgifter får en lägre prioritet. Riksdagsbundna mål följs dessutom upp i budgetprocessen, vilket gör det möjligt för politiken att få en bild av utvecklingen av uppfyllandet av målet. På samma sätt så signalerar det en lägre prioritet att  man nu också föreslår att flytta ner målet om att “skydda civilbefolkningen” från att ha varit det första målet, till att vara det tredje målet, även om målen i sig inte ska ha en inbördes prioritering.

Miljöpartiet vill att följande mål som idag gäller för det civila försvaret ska kvarstå, och inte utgå vilket föreslås i rapporten:

  • upprätthålla nödvändig försörjning
  • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fredstid.
  • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.
Förnybara drivmedel

Försvarsberedningen anser att det är viktigt med inhemsk produktion av drivmedel. Miljöpartiet vill understryka vikten av att dessa drivmedel också är hållbara och förnybara. I ett samhälle som ställer om för att nå klimatmålen behöver även totalförsvarets behov av drivmedel mötas med förnybara drivmedel. Det innebär också att de beredskapslagrade drivmedlen behöver vara förnybara på sikt. Liksom försvarsberedningen anser Miljöpartiet att inhemsk biogasproduktion har en viktig funktion för totalförsvaret.

Kärnkraft

Miljöpartiet ser med oro på att försvarsberedningen inte problematiserar kärnkraft som energikälla, särskilt i relation till hur kärnkraftverk kan vara måltavlor i händelse av krig. Kärnkraftverk är en stor säkerhetsrisk i tider av höjd beredskap eller krig, inte minst när det gäller risken för fysiska angrepp från såväl terrorister som från angripande främmande makt.

Erfarenheterna från Rysslands anfallskrig mot Ukraina visar att kärnkraftverk utgör en måltavla i krig. Miljöpartiet anser att Sverige inte ska bygga ny kärnkraft och att kvarvarande kärnkraft istället bör avvecklas allt eftersom utbyggnaden av förnybar elproduktion medger det.

Livsmedelsförsörjning och ökad ekologisk produktion

Miljöpartiet hade också velat se att beredningen lyft fram fördelarna med ekologisk matproduktion och inhemska, hållbara och förnybara bränslen. En ökad ekologisk produktion av livsmedel ger bättre förutsättningar att kunna producera livsmedel i händelse av kris eller krig då den ekologiska produktionen inte är beroende av insatsvaror som konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel på det sätt som konventionellt lantbruk är. En inhemsk produktion av hållbara och förnybara drivmedel ökar Sveriges motståndskraft både mot brist på drivmedel och mot politiska påtryckningar från oljestater. Därför anser Miljöpartiet att Försvarsberedningen borde förorda en mer ekologisk lantbruksproduktion.

Relaterade nyheter

Statsministern KU-anmäls av MP

MP: Därför röstar vi nej till DCA-avtalet

MP: C värnar skogsbolagen, inte skogsägarna

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter