Vi satsar mer på de som behöver det mest

Budgeten för 2021 har många viktiga satsningar som riktar sig till socialt utsatta områden samt rättsväsendet. Miljöpartiet har drivit på för till exempel mer pengar till de skolor som har de största utmaningarna – nu blir det verklighet.

Foto: Edvin Johansson

Fler lärare till skolor med stora utmaningar

Det ska inte spela någon roll i vilken skola en elev går i eller i vilket klassrum en elev befinner sig. Bra lärare är nyckeln till en bra skola och därför satsar vi nu på att fler lärare ska vilja arbeta i de skolor som har de största utmaningarna.

– Vi måste ta krafttag mot ojämlikheten i skolan. De elever som har stort behov måste också få tillgång till mer resurser. Miljöpartiet arbetar hårt för att bryta skolsegregationen och detta är ett steg på vägen, säger Miljöpartiets skolpolitiska talesperson Annika Hirvonen.

Barn i förskolan ska få stöd för att utveckla sin svenska

Språket är nyckeln till lärande. För att stärka barns språkutveckling i svenska i förskolan
infördes 2019 ett nytt statsbidrag. Medlen i statsbidraget ska ge barn bättre möjlighet att utveckla sin svenska så att de kan få en bra grund inför skolstarten. Det är extra viktigt för nyanlända barn, barn som har ett annat förstaspråk än svenska och barn till föräldrar som har en låg utbildningsnivå.

– Förskolan lägger grunden för barns framtida lärande, och en lyckad skolgång börjar i förskolan. Den här satsningen ger fler barn bättre förutsättningar att få en bra start i livet, säger Annika Hirvonen.

Nya servicekontor i utsatta områden

Miljöpartiet har länge kämpat för att alla människor ska ha en bra tillgång till grundläggande samhällsservice. I höstbudgeten tillför vi pengar för att servicekontor ska öppna i utsatta områden.

Vid servicekontor kan människor få personlig service från Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Vid vissa servicekontor kan besökarna också träffa Arbetsförmedlingen.

Tillgången till statlig service behöver bli bättre i många områden. Om människor får det stöd och den hjälp de har rätt till kan förtroendet för statliga myndigheter och samhället som helhet öka.

Utanförskap ska minska när bostadsområden blir tryggare

Människor ska kunna känna sig trygga i sin vardag oavsett var man bor. Dina möjligheter till ett bra liv ska inte begränsas av din hemadress. En framgångsrik metod i andra delar av världen för att bekämpa utanförskap och skapa tryggare bostadsområden är genom lokal samverkan mellan fastighetsägare, offentliga aktörer och de som bor i området. Det brukar kallas platssamverkan eller Business Improvement Districts (BID).

Människor vill och kan ta ansvar för miljön där de lever och bor, och nu satsar vi på att ge bättre möjligheterna för det.

Kommunerna får hjälp med kostnaderna för familjehemsplaceringar

Barn har rätt till en trygg och stabil boendemiljö. När bristerna i en hemmiljö är stora behöver barnet flyttas därifrån. Då placeras barnet ofta i familjehem.

Barn och unga kan behöva byta boendemiljö av många anledningar. Det kan handla om barn och unga som inte har föräldrar, att barnets föräldrar inte klarar av att ge barnet en trygg miljö eller att den unga själv är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Socialtjänsten behöver resurser och kunskap för att kunna utforma och följa upp familjehem så att barnen får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Nu avsätter regeringen pengar så att kommunerna kan få bättre förutsättningar för det här arbetet.

Asylsökande ska få bättre information

Det är viktigt att asylsökande och nyanlända får information om det svenska samhället. Det
handlar om att lyfta viktiga frågor om demokrati och om rättigheter, möjligheter och skyldigheter i samhället. Det kan också handla om att lyfta frågor om jämställdhet, barns rättigheter samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Migrationsverket fick i april ett uppdrag att planera för en obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande. Regeringens förslag riktar sig till asylsökande samt personer som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden och har beviljats uppehållstillstånd. Medlen fördelas till civilsamhället och kommuner via länsstyrelserna.

– Människor som kommer till Sverige vill vara en del av samhället, och precis som alla andra i Sverige är det viktigt att de som kommit hit senare i livet får kunskap om sina rättigheter, säger Annika Hirvonen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: