Ytterligare tillskott till kommuner och regioner

Många kommuner och regioner drabbas hårt ekonomiskt till följd av det pågående utbrottet av covid-19. Regeringen kommer att föreslå tillskott till kommunerna och regionerna på sammanlagt 22 miljarder kronor i vårändringsbudgeten för 2020.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Förstärkningen kommer att bestå av både ökade generella statsbidrag och en ökning av beloppet som ska täcka merkostnader inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Ökade generella statsbidrag i år och kommande år

Kommuner och regioner föreslås få ett tillskott på 20 miljarder kronor i generella statsbidrag i år, jämfört med de 5 miljarder kronor som regeringen har aviserat tidigare.

Det nya tillskottet på ytterligare 15 miljarder kronor för 2020 görs för att samhällsviktiga funktioner som vård, skola, omsorg och kollektivtrafik ska kunna upprätthållas.

Av den sammanlagda ökningen på 20 miljarder kronor är 12,5 miljarder en permanent ökning, det vill säga pengar som kommer kommuner och regioner till del även kommande år.

Kommuner och regioner ska kompenseras för extraordinära kostnader

Riksdagen har antagit ett förslag från regeringen som innebär att kommuner och regioner kommer kompenseras för merkostnader kopplade till utbrottet av covid-19. Regeringen räknar nu med att kostnaderna kommer bli högre än tidigare beräknat. Därför föreslås ytterligare 2 miljarder kronor gå till detta ändamål, det vill säga totalt 3 miljarder kronor.

Det är framförallt ett stort behov av skyddsutrustning och intensivvårdsplatser som väntas medföra högre kostnader för sjukvården och omsorgen.

Mer flexibla regler för den så kallade kömiljarden

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har efterfrågat flexiblare regler för den så kallade kömiljarden. Kömiljarden är medel som regioner kan få ta del av om de kortar sina väntetider i sjukvården eller i hög utsträckning uppfyller vårdgarantin. Regeringen kommer därför föreslå att stora delar av prestationskraven tas bort tillfälligt under 2020.

Det innebär att omkring 2 miljarder kronor som tidigare endast skulle betalas ut till de regioner som har uppfyllt dessa krav kommer betalas ut till samtliga regioner baserat på befolkningsmängd. Regeringen inleder nu en dialog med SKR om detta.

Övriga åtgärder i vårändringsbudgeten

Människor ska känna sig trygga med att de kommer fram när de ringer krisinformationsnumret 113 13. Utbrottet av det nya coronaviruset har medfört ett kraftigt ökat antal samtal till 113 13, som drivs av SOS Alarm. Regeringen föreslår därför att verksamhetens anslag ökas med 15 miljoner kronor under 2020 för ökade kostnader för bemanning.

Regeringen tittar också på hur den administrativa bördan för kommunsektorn ska kunna minska och hur hanteringen av det nya coronaviruset ska kunna underlättas. Till exempel genom att förändra krav på uppföljning och återrapportering för riktade statsbidrag och överenskommelser. Ett intensivt och brett arbete pågår och regeringen har för avsikt att återkomma med mer konkreta förslag när så är möjligt.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: