Pressmeddelande med anledning av Anders Åkesson Centerpartiets uttalande om Ojnareskogen och regeringens beslut om Natura 2000

Lyssna

En kan undra vilken planet som  Anders Åkesson Centerpartiet varit på under den tio år långa processen kring Ojnareskogen och den planerade kalkbrytningen. Åkesson kallar regeringens beslut för "kortslutning" genom att ta beslutet om Natura 2000. Det är näst intill ett pinsamt uttalande ifrån den centerpartistiske riksdagsledamoten.

Den minnesgode vet dock att Centerpartiet genom sin position i riksdag och regering ändrat Miljöbalken när det gäller den sk stoppregeln för täkter. Regeln ändrades 1 augusti 2009, några veckor senare startade förhandlingen om Ojnare i mark- och miljödomstolen. Detta var en lagändring som många menar har haft en direkt orsak till att domstolen senare meddelade tillåtlighet för Nordkalk. Lagändringen var en direkt önskan ifrån gruvbranchens sida och Alliansregeringen biträdde villigt lagförändringen. Det går tydligen bra att politiken ändrar förutsättningarna under pågående process om den gynnar Nordkalk, Anders Åkesson?

  Jag uppvaktade den dåvarande miljöminister Andreas Carlgren (C) som helt duckade i frågan av vad lagändringen innebar.

Åkesson beklagar att regeringen fattat beslut om Natura2000, när det nu fanns en politisk majoritet på Gotland av vad man ville göra i frågan. Men det argumentet saknar relevans. En advokat i målet har uttryckligen påpekat att "som medlemsstat har Sverige förbundit sig att följa unionens gällande förordningar och direktiv. Enligt EUs art- och habitatdirektiv är Sverige skyldigt att, utifrån vetenskapliga ekologiska kriterier, föreslå sammanhängande områden som rättsligt ska skyddas inom ramen för EU ekologiska nätverk Natura 2000. Sverige kan alltså inte efter eget gottfinnande avgöra vilka områden som ska skyddas enligt EUs regelverk. Denna princip har bekräftats av EU-domstolen."

Alltså, politiker kan inte sitta och göra hittepåsaker i samförstånd utan ska ta vetenskapligt förankrade beslut inför avgörandet av Natura2000.

Slutsatsen av Åkessons resonemang är att han inte litar på vare sig Länsstyrelsen på Gotlands hårt granskade underlag eller Naturvårdsverkets beredda underlag till regeringen. Det är ett mycket grovt underkännande av två myndigheter.

Åkesson refererar även till IF Metalls utspel om att 3000 jobb i Sverige är i farozonen. Dessa siffror kommer ursprungligen ifrån SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, som på Näringsdepartementets förfrågan gjort en samhällsekonomisk analys med hjälp av Svemins (gruvbranchorganisation) underlag.

Den ekonomiska analysen gjordes av en tjänsteman på SGU som har en fil lic i berggrundsgeologi. Flera framstående professorer i nationalekonomi har HELT avfärdat den analysen. 

”Det finns ingen rim och reson i deras kalkyl. Storleksordning 200–400, i sämsta fall, är mer rimligt, säger Hans Lööf, professor i nationalekonomi på KTH.

Han är en av 13 professorer, docenter och experter som har lämnat in en skrivelse till näringsdepartementet där de mycket skarpt kritiserar SGU:s beräkningar. De skriver bland annat att ”den samhällsekonomiska analysen är undermålig och brister i saklighet”.

Centerpartiet litar alltså mer till vad en geolog och gruvbranchen själv drar för ekonomiska slutsatser istället för att lyssna till oberoende forskare och välrenommerade ekonomer.

Åkesson oroar sig för den svenska stålindustrin, men det är bara ca 25% av den gotländska kalken som stannar i Sverige, resten exporteras. Nordkalk har dessutom nu sagt att stenen i det befintliga kalkbrottet kommer att räcka i fem år, kanske upp till åtta år om de får tillstånd att bryta.  Om man räknar samman det med samtliga kalkdeponier på Gotland finns det kalk för de närmaste 18 åren med dagens mått mätt. Det kan inte vara att akut problem för svensk stålindustri.

Åkesson menar att Centerpartiet funnit förutsättningar att trygga den gotländska vattenförsörjningen.

Hur då? När Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, SMHI, HaV, Botaniska föreningen mfl med noga redovisningar anfört att skador kommer att uppkomma på intilliggande Natura2000.

Region Gotlands anlitade vattenkonsult konstaterar i en rapport (2015) om vattenskyddsområdet för sjön Bästeträsk  att de planerade kalkbrotten inom skyddsområdet kommer att leda till den största grundvattensänkningen på ön. Ojnaremyr som förser sjön med både yt- och grundvatten kommer, citat " att dräneras till sista droppen"

Vart har Centerpartiet det vetenskapliga stödet för sin slutsats om vattnet?

Anders Åkessons utspel är okunnigt, gruvpopulistiskt och visar att han inte är påläst i frågan.

Regeringen har fattat beslut om Natura2000 i Ojnareskogen/Bästeträsk på vetenskaplig grund, samtidigt som man genom satsningen på 100 miljoner öppnar upp för näringslivsutveckling som ska leda till nya arbetstillfällen. Även inom kalkindustrin.

Att som Centerpartiet ensidigt sjunga kalkbolagens lov är inte trovärdigt ett parti som anser sig vara grönt.

Lisa Wanneby

Språkrör Miljöpartiet Kalmar län

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: