Skola och barnomsorg

Skola och barnomsorg

Skolan ska verka för att uppmuntra och bejaka varje barns lust att lära sig, att utvecklas och att inspireras. Vi vill ha en skola fylld av möjligheter, både för elever och lärare. En skola fylld av pedagogisk mångfald anpassad efter de behov som finns.

Vi vill att kommunen aktivt ska verka för att en mångfald av undervisningsformer och barnomsorg finns tillgänglig för att på ett bättre sätt möta olika utmaningar och den efterfrågan som finns. Ett större ansvar och en större frihet skall ges till pedagogerna att själva vara med i utformningen av barnomsorgens verksamhet och skolans undervisningsformer.

Vi vill se en kraftig ökning av personal i barnomsorgen och skolan. Inom barnomsorgen handlar det om att se till att det finns tillräckligt med personal för att barnen skall vara stimulerade och trygga samt att ge personalen tillräckliga resurser för att kunna utföra det arbete de vill och kan göra utan att riskera överbelastning och utbrändhet. Inom skolan handlar det inte bara om att få in fler kompetenta lärare, det handlar också om att låta lärarna vara just lärare genom en ökning av annan skolpersonal så som fritidspedagoger, specialpedagoger, vaktmästare, kuratorer, administrativ personal etc. Det krävs en större vuxennärvaro i skolan.

För att säkerställa en god utbildning och en väl fungerande barnomsorg krävs att det finns väl anpassade lokaler för verksamheterna. Vi vill att kommunen ska ta fram och arbeta efter en långsiktig lokalplanering för skola och barnomsorg. Ett stort fokus ska ligga på att skapa lokaler som enkelt kan anpassas efter ständigt föränderliga behov.

Inom barnomsorgen är det extra viktigt med flexibilitet. Kommunen ska kunna erbjuda barnomsorg alla tider om dygnet för att kunna bemöta den efterfrågan som finns. En större flexibilitet och förmåga till anpassning krävs för att hitta lösningar för de föräldrar som är i behov av barnomsorg även på kvällar, nätter och helger.

All utbildningsverksamhet som sker i kommunen ska bedrivas med ett långsiktigt perspektiv som sätter barnens bästa i fokus. Kommunen ska aktivt motverka utbildningsverksamheter som är inriktade på kortsiktiga ekonomiska vinster. Kommunen skall kunna säkra varje enskild elevs fortsatta utbildning genom hela dennes skolgång.

Vi vill att kommunens arbete med barn och ungdomar ska ses som en investering i framtiden, inte en kostnad för nutiden. Tidiga insatser är billigare och ger större effekt på den enskilde individen och på samhället i stort än att vänta tills efter avslutad skolgång. Satsningar på barn och ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap eller i sociala problem bör sättas in så tidigt som möjligt.

 

Nyheter på Skola och barnomsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter