Budgetyrkande 2020

Kävlinge kommuns budget debatteras i fullmäktige den 10 Juni. Utöver förslaget från Alliansen har vi lagt till några punkter som vi ser som viktiga. Vi satsar mer på förskola och skola, social hållbarhet, miljö och klimat samt cirkulär ekonomi. Här en kort sammanfattning av våra förslag.

Kävlinge kommuns budget är ungefär 10% lägre per invånare än i motsvarande kommuner i regionen. Vi är övertygade att det glappet påverkar kvalitet och utbud negativt. Vi vill därför satsa på att minska glappet, en nödvändighet för att bli Skånes bästa boendekommun och samtidigt stärka satsningen på ett hållbart samhälle med cirkulär ekonomi som grund.
Vi föreslår därför en blygsam skattehöjning om 25 öre, vilket ökar budgetutrymmet med ungefär 20 Mkr. Dessa pengar vill vi satsa på att komma ikapp med en del av de tidigare påbörjade projekten, men också att skapa en del nya:

  1. Fullfölj tidigare föreslagna maxtal för barngruppernas storlek i förskola, skola och fritidshem. Tillse att den pedagogiska kvaliteten upprätthålls och inte blir beroende av in/utflyttning, sjukfrånvaro och oförutsedd personalomsättning.
  2. Fullfölj förslaget om Fältgrupp som Socialdemokraterna motionerat om. Av Alliansen föreslagna förändringar är inte tillräckliga
  3. Fullfölj S&MP förslaget om att dubbla föreningsstödet. Och lägg det i budgeten redan nu.
  4. Fullfölj anställningen av personal till miljöskydd, dags att avföra frågan från agendan.
  5. Fullfölj det för länge sedan beslutade naturreservatet i Ålstorp.
  6. Vår tanke är att utveckla kollektivtrafiken inte att omfördela befintlig. Linje 122 behöver halvtimmestrafik från 6-9 och från 15-18. Linjen till Dösjebro från Hofterup ska inte ersätta linje 126:s runda i Hofterup. Kommunalt tillägg behövs för att realisera detta, Regionen vill inte.
  7. Se över möjligheten att parkera både cykel och bil vid busshållplatser i främst Hofterup.
  8. Rätta till de alléer som har för stora luckor längs våra cykelleder och förtäta planteringen på många. Om det inte blåste så mycket höst och vår hade fler tagit cykeln.
  9. Utveckla återbruket i anslutning till återvinningen i stället för att avveckla det.

Vi föreslår även dessa utredningsdirektiv:
1. Utred placering och innehåll i en aktivitetspark i Löddeköpinge likt den i Viken
2. Utred placering av ny idrottshall i Kävlinge
3. Ta fram förslag på hur krav ska kunna ställas på exploatör att vid nybyggnation sätta av en lämplig summa för konstnärlig utsmyckning av fastigheter och bostadsområden

Kostnadsfördelning:
Kommunstyrelsen
- Omkostnadsbudget 3 mkr (återbruksstation, naturreservat och kollektivtrafik, tillägg för underhåll av sagda investeringar)
- Investeringsbudget 3 mkr (Cykelställ, P-platser, återbruk, alléer)
- Direktiv – konstnärlig utsmyckning
Utbildningsnämnden
- Omkostnadsbudget 5 mkr (barngruppsstorlek)
Arbetsliv och fritidsnämnden
- Omkostnadsbudget 12 mkr (fältgrupp, föreningsstöd)
- Direktiv – Idrottshall och aktivitetspark
Omsorgsnämnden
- Omkostnadsbudget 1 mkr (ek ersättning till volontärer/föreningsstöd)
Bygg- och miljönämnden
- Omkostnadsbudget 0,5 mkr (personalförstärkningar i huvudsak avgiftsfinansierade)