Valmanifest 2022 – Vi sätter människan och miljön i fokus

Miljöpartiets program har sin grund
i en stark solidaritet

 

 • med världens alla människor
 • med djur, natur och det ekologiska systemet
 • med kommande generationer

 

 

Hållbar stadsbyggnad

 • Skydda odlingsbar mark. Åkerjorden behövs för mat
  och biologisk mångfald, inte för lyxoutlets.
 • Planera för havsnivåhöjningar och klimatförändring
  redan nu. Det som byggs nu ska stå även om 100 år.
 • Underlätta för solceller och energilagring.
  Fler ska kunna producera egen el.
 • Plantera träd för ökad biologisk mångfald.

Hållbar trafik

 • Anlägg fler och säkrare cykelbanor bl a längs Grand
  Prix vägen och mellan Lundåkra – Barsebäckshamn.
  Alla ska kunna cykla smidigt, tryggt och säkert.
 • Satsa på säkra skolvägar. Barn och ungdomar måste
  kunna ta sig till skolan tryggt och säkert utan bil.
 • Förbättra kollektivtrafiken inom hela kommunen med
  tätare bussturer Kävlinge – Löddeköpinge. Alla ska
  kunna resa smidigt utan egen bil.
 • Modernisera Kävlinge med en elbilspool, där Kävlinges
  fordon kan användas av både anställda och invånare.
 • Våga vara nytänkande med nya former av kollektivtrafik.
  Smidig självkörande kollektivtrafik finns redan idag.

Hållbar energi

 • Lös elkrisen nu genom att satsa på solceller, vindkraft, energieffektivisering och energilagring. Vi behöver mer el i framtiden, inte mer avfall.
 • Fasa ut den sista naturgasen. Vi kan producera mycket mer
  biogas och ersätta naturgasen.
 • Satsa på laddstolpar. Möjligheten till laddning ska inte
  vara ett hinder för att ha elbil och minska sina körkostnader.

Social hållbarhet

 • Öppna fler säkra träffpunkter kvällstid. En fältgrupp som
  jobbar förebyggande; ser och stöttar våra ungdomar.
 • Ge ungdomar framtidstro – ordna fler sommarjobb.
 • Låt nya kulturhuset gynna vårt rika föreningsliv.
 • Återskapa ett hembygdsmuseum som även speglar vår
  kommuns industrihistoria.
 • Stärk stödet till kommuninvånare med funktionsvariationer. Stödprocessen ska vara rättssäker och human.
 • Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Förskolor, skolor, socialtjänst, civilsamhälle och polis behöver samarbeta kring utredning, utbildning och insatser.
 • Satsa ännu mer på jämställdhet och frihet från förtryck i integrationsarbetet. Satsningar på utbildning och arbete, med tydligt fokus på kvinnorna, ökar individens frihet.
 • Engagera oss för dom som inte har det så gott ställt. Det kan t ex handla om förtur till billigare bostäder.

Vi är miljöpartiet Kävlinge

Miljöpartiet står för en långsiktigt hållbar politik. Vår horisont måste sträcka sig längre än till mandatperiodens slut. Våra barnbarn kommer att fråga oss vad vi gjorde för att rädda vår planet. Det är nu det avgörs vad vi kommer att kunna svara. Vi vill visa hur vi i Kävlinge bygger ett hållbart samhälle som är bra för både miljö och människor.

När människor efterfrågar mindre bostäder och inte vill äga dem, ska vi bygga små hyreslägenheter. Vi ska vara öppna för att bygga bostäder med lägre hyreskostnad för unga och nyanlända samt trygghetslägenheter för äldre.

Det är naturligt för oss att förtäta våra orter. Mat, djur och natur har en självklar plats i vårt samhälle.

Därför vill vi bygga bostäder på stora gräsytor och där skapa en attraktiv parkmiljö i ett tätare samhälle. Biologisk mångfald blir bäst av träd och buskar, inte av klippta gräsytor.

Nyheter på Valmanifest 2022

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter