Vår satsning i Kävlinge

Trygghet och social hållbarhet går hand i hand. Ett öppet och tolerant samhälle ger trygga och engagerade medborgare. Vi vill därför ge fler möjlighet att engagera sig i föreningslivet.

Vi vill NU:

  • Satsa på ett större kulturhus, där alla kan få en meningsfull fritid
  • Skapa en  ny fältgrupp enligt tidigare modell
  • Locka fler att vara ute på kvällarna Ett levande centrum ökar tryggheten i såväl Kävlinge som Löddeköpinge. Kvällsöppna affärer och restauranger, engagerande arrangemang och bra kollektivtrafik är möjligheter vi ser

 

Här visar vi lokal politik från Skåne.

Skåne Trygghet

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Läs mer

Den omedelbara och nära tryggheten som vi behöver i vardagen är väsentlig för att ett samhälle ska fungera och hålla ihop. Trygghet kan innebära allt från avsaknad av våld i sin närhet i hemmet till tryggheten att ha ett jobb att gå till, att ha tillgång till rent vatten i kranen, eller tillgång till vård.

Miljöpartiets främsta ansvar i Region Skåne är att vård och kollektivtrafiken klarar sina uppdrag. Trygghet grundas i en tillit till att välfärdsstaten är rättvis, säker och levererar den verksamhet som utlovas. Samtidigt måste vi göra allt i vår makt för att öka tryggheten för de socioekonomiskt svagaste i samhället och för att antalet personer som utsätts för våld i hemmet ska minska. Arbetet mot extremism på alla nivåer måste fortsätta. Vi ser ett behov att stärka arbetet kring hot och våld av såväl blåljuspersonal som vårdpersonal inom Region Skåne. Det krävs ett mer förebyggande arbete kring att minska hot och våld gentemot dessa yrkesgrupper.

Trygghet i vården

All vård och alla möten i vården måste utgå från att alla människor har lika värde. Varken kön, ålder, ekonomi, sexuella läggning eller ursprung ska påverka vilken vård du får. Region Skånes egna vårdplatser kan inte minskas mer, utan behöver bli flera. Region Skånes ersättningsmodeller ska stimulera kvalité samt utvärdera olika former för att driva verksamhet.

Samverkan kring vårdplatser

Miljöpartiet vill att Region Skåne och kommunerna ska förbättra samordningen av vårdplatser för äldre människor med ett omfattande vårdbehov. Äldre människor hamnar ofta mellan de två organisationerna och kan ibland omotiverat tvingas åka till sjukhuset eftersom de kommunala enheterna inte klarar av vården. Miljöpartiet menar därför att Region Skåne och de skånska kommunerna gemensamt måste ta ett ansvar för dessa människor och erbjuda dem anpassade vårdplatser och en värdig vård, i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Vårdlots

Miljöpartiet vill att Region Skåne inför ett system med vårdlotsar. En vårdlots ska ha till uppgift att ansvara för hela vårdprocessen och samordna besöken så att vårdbesök ordnas logiskt och verkningsfullt. Detta förenklar vardagen avsevärt för patienter som har stor kontakt med vården och ett omfattande vårdbehov.

Mötet mellan patienten och vårdpersonalen betyder mycket för behandlingsresultatet. Framtidens möten inom vården kan ske på flera sätt, såväl fysiskt som via digitala kanaler. Samtliga alternativ för vårdmöte måste utvecklas med syftet att stärka bemötandet och kvaliteten inom den nära vården. Vi anser att det bör avsättas mer forskningsmedel för att utveckla bemötandet inom vården.

En fast läkarkontakt

Alla patienter som vill ha en fast läkarkontakt ska ha rätt till det. För att säkerställa kontinuitet och tillgänglighet till vården ska invånare kunna lista sig på en vårdcentral, ett vårdteam eller direkt hos en läkare. Vårdcentralerna bör ansvara för att koordinera den vård respektive patient har behov av. Det är speciellt viktigt när det gäller personer med kroniska sjukdomar. En fast läkarkontakt innebär en stor trygghet för många människor. Miljöpartiet vill att det i största möjliga mån ska gå att träffa sin ansvariga läkare vid alla besök och att ansvarig läkare ska kunna nås per telefon eller mail. Vid kontakt med andra läkare ska ansvarig läkare bli informerad om detta, efter samtycke från patienten. Ansvarig läkare ska också ha en helhetssyn på den samlade läkemedelslistan och säkerställa att olika mediciner inte krockar med varandra eller på annat sätt försämrar verkan. Miljöpartiet vill se en generell schemaläggning av läkare. Det är ett sätt för att skapa mer kontinuitet för patienten och motverka systemet med stafettläkare.

Vård i livets slutskede

Alla ska ha likvärdig tillgång till lindrande och omtänksam vård i livets slutskede, den så kallade palliativa vården. Vid vård i det egna hemmet ska patienten erbjudas god smärtlindring och hjälp av den avancerade mobila hemsjukvården (ASIH). Vi vill att den palliativa vården även ska kunna erbjuda goda kulturupplevelser i form av till exempel musik och konst. Djur ska användas mer brett inom vården, exempelvis inom palliativ vård eller rehabilitering.

Vid vård på Hospice ska lokalernas inredning ha en harmonisk färgsättning och inredning. Vid ombyggnad eller nybyggnation ska stor hänsyn tas till både den läkande miljön och den miljömässiga hållbarheten.

  

Fördjupning i ämnet Trygghet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: