Klimatet

I Miljöpartiets Köping är vi med och bidrar till omställningen som behövs för att hålla oss inom vår planets gränser. Därför är hållbarhet viktig. Kommunens verksamhet ska vara en förebild och underlätta för oss som bor i kommunen med hållbar omställning. Politiken ska göra det lätt att göra rätt!

Vi vill

 • Köpings kommun ska kraftigt minska sin klimatpåverkan.
 • Köping ska göra en kommunal koldioxidbudget i linje med Parisavtalet.
 • När kommunen bygger hus ska det i första hand vara plusenergihus i trä.
 • Kommun ska öka sin egen energiproduktion med solenergi, men också egen vindkraft placerad så att de inte förstör vildmark och natur.
 • Antalet kommunala fordon som drivs med bensin ska årligen halveras och ersättas med el- eller biogasdrift.
 • All upphandling från kommun eller kommunala bolag ska innehålla klimatkrav.
 • Energianvändningen i kommunens egna lokaler ska minskas med 25% under kommande mandatperiod.
 • Kommun skapar en offentlig miljö- och energiutställning och butik i Köpings centrum.
 • Kommunen ska verka för att skogar, naturområden och våtmarker stärks och ses som kolsänkor.
 • Andelen lokalproducerad och klimatsmart mat ska öka kraftigt i kommunens verksamhet.
 • Kommunen ska verka för att motordriven rekreation på Mälaren ska vara fossil- och bullerfri.
 • Kommunen ska ge KBAB i uppdrag att förse sina bostadsområden med laddboxar så att minst 10% av hushållen kan ladda elbil nära sitt hem inom ett år. *)
 • Kommunen ska anlägga cykelvägar till Munktorp och Himmeta och publicera en cykelkarta för hur man enklast och säkrast cyklar inom Köpings stad.

*) Idag har KBAB totalt 6 st laddboxar och omkring 2700 lägenheter…

Nyheter på Klimatet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter