Hållbarhet

Hållbarhet

I Miljöpartiets Köping bygger vi ett hållbart grönt folkhem där 
arbetsliv och vardag fungerar med framtidsperspektiv. Köpings kommun ska vara en bra arbetsgivare som ser till att alla anställda får en hållbar arbetsmiljö till nytta för oss alla.

Vi vill

 • Alla beslut som tas i kommunstyrelsen ska bedömas utifrån hur de kommer att påverka människor och miljö både på kort och lång sikt.
 • Kommunen och dess kommunala bolag ska vid all upphandling ställa tydliga och långtgående hållbarhetskrav.
 • Stödet till småföretagare, lokal handel och samhällsservice ska utvecklas i Köping så att det skapar en långsiktigt ekonomisk hållbarhet.
 • Kommun ska erbjuda gratis kontorsarbetsplatser och konferensrum för startups och småföretagare som vill växa.
 • Kommun ska erbjuda kompetensutveckling, rådgivning, support och mentorprogram för startups och småföretagare.
 • Kommunen ska arbeta aktivt tillsammans med olika parter för att förbättra tillgång till kompetent arbetskraft för kommunen och företag inom kommunen.
 • Vardagsmotion ska uppvärderas och underlättas för kommunalt anställda och oss som bor i kommunen.
 • Mer regelbunden fysisk aktivitet ska finnas i alla skolåldrar.
 • När stad och bostadsområden i kommunen utvecklas ska ett barnperspektiv och kortare transporter prioriteras.
 • Det ska byggas flerbostadshus i trä centralt i Köping tillsammans med andra åtgärder för ett mer levande centrum.
 • Särskilda åtgärder ska vidtas för att underlätta Köpings landsbygd att vara livskraftig, t ex stöd att utveckla kollektivtrafiken, lokal energiproduktion, gårdsbutiker, mathantverk och hållbar turism.
 • Kommunen ska uppmuntra ökad närodling, lokal energiproduktion och nätverksbyggande som förbättrar säkerheten vid kriser.
 • Andelen utbildad förskolepersonal ska öka.
 • Förskole- och skolpersonal ska regelbundet få fortbildning.
 • Lärares arbetssituation ska göras mer hållbar så att fler söker och vill stanna som lärare inom Köpings kommun.
 • Högstadiet och gymnasiet ska införa heltidsanställda mentorer som ger lärare mer tid att ägna sig åt undervisning.
 • Elevhälsa och speciallärare ska finnas lätt tillgängliga för elever i alla skolor.
 • Anställda i kommunen ska ges bättre möjligheter att påverka tjänstgöringsgrad och schema.
 • Arbetspass med delade turer ska helt avvecklas i Köpings kommun.

Nyheter på Hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter