Arbetsmarknad

Kristianstad, liksom övriga Sverige, har drabbats hårt av arbetslöshet. Detta gäller inte minst ungdomar som har hamnat utanför den traditionella arbetsmarknaden. Från kommunens sida finns möjligheter att motverka detta genom att vara en god förebild inom de kommunal verksamheterna.

 

Kristianstads kommun måste vara en human arbetsgivare och möjliggöra för att alla typer av människor ska kunna arbeta i kommunal verksamhet. Kommunen måste också verka för att de anställda ska ha rimliga arbetstider. Personalpolitiken ska genomsyras av jämställdhet och jämlikhet i Kristianstads kommunala verksamhet.

 

Miljöpartiet kommer att verka för att

  • personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning bosatta i Kristianstads kommun ska ges möjlighet till sysselsättning 
  • det ska finnas en plan för genomförandet av rätten till heltid, möjlighet till deltid och utfasning av delade turer.
  • möjligheten att stimulera till större befogenheter för kommunala enheter genom så kallade intraprenader
  • fler ungdomar ska få sommarjobb
Här visar vi lokal politik från Skåne.

Skåne Arbetsmarknad

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Läs mer

Miljöpartiet vill skapa goda förutsättningar för företagande och entreprenörskap i Skåne. Vi vill underlätta för ett ansvarsfullt näringsliv med företag som är inriktade på gröna varor och tjänster och som har goda möjligheter att fungera både i gles bebyggelse och närmare tätorterna. Näringslivet bör få förutsättningar att gå före i klimatanpassningsarbetet och arbeta för ett mer fossilfritt samhälle.

Trots goda förutsättningar står arbetsmarknaden i Skåne inför utmaningar. Många skåningar har ett arbete att gå till men andelen som står utanför arbetsmarknaden är fortfarande stor. Samtidigt upplever vi att många sektorer har brist på arbetskraft. En av de viktigaste åtgärderna är därför att matcha lediga jobb med rätt kompetens.

Miljöpartiet vill att Region Skåne fortsätter att satsa på, och skapar goda förutsättningar för, social innovation och socialt företagande i regionen. Miljöpartiet vill också fortsätta att stärka civilsamhällets möjligheter att skapa arbetstillfällen.

 

Fler jobb

Många människor är väl kvalificerade till de arbeten de söker, men blir trots det utan arbete. Skåningarna besitter mycket värdefull kunskap och erfarenhet. Fler arbetsgivare behöver se dessa möjligheter och ta tillvara på fördelarna. Miljöpartiet arbetar för att Region Skåne ska driva projekt som leder till att arbetsgivaren och den som söker arbete lättare hittar varandra. Vi vill även att Region Skåne ansöker om att få bli en försöksregion med lägre arbetsgivaravgift för företag som anställer människor som varit utanför arbetsmarknaden under längre tid.

Region Skåne måste få ett större ansvar för de nationella arbetsmarknadsresurserna, det hade skapat förutsättningar för en starkare regional arbetsmarknad. Vi vill främja den idéburna sektorn i hela Skåne. Det är viktigt för samhällets utveckling att denna tredje sektor stärks. De kommande forskningsverksamheterna vid ESS och MAX IV ger Skåne möjlighet att utveckla en större arbetsmarknad i hela Skåne. Region Skåne ska också driva på etablerandet av en skånsk jobbkommission, som samlar alla aktörer i Skåne för att gemensamt möta arbetslösheten samt behovet av arbetskraft.

 

Arbete för unga

Det måste bli lättare att komma ut på arbetsmarknaden som ung. Miljöpartiet vill att Region Skåne erbjuder fler praktikplatser inom sina egna verksamheter för ungdomar. Systemet med studentmedarbetare inom Region Skåne ska permanentas, utvidgas och utvecklas. Miljöpartiet vill att Region Skåne i samverkan med de skånska kommunerna och näringslivet ska verka för att alla i gymnasieåldern får möjlighet till sommarjobb. Region Skåne behöver få fler personer i arbetsför ålder i arbete för att klara framtida välfärdsutmaningar. För ungdomar och unga vuxna är ett arbete, inte minst det allra första, viktiga för att kunna ta steget ut i vuxenvärlden, till eget boende och familj och till en känsla av delaktighet i samhället.

 

Arbete för nya svenskar

Skåne är en mångkulturell region. Regionens tillväxt visar att vi är i stort behov av arbetskraft och att detta behov kommer att öka. Samtidigt har välutbildade personer med stor arbetslivserfarenhet flyttat till Skåne och Sverige. Dessa personer behövs i det skånska arbetslivet.  Samhället förlorar på att människor blir diskriminerade på arbetsmarknaden. Vi vill göra det lättare att validera kunskap så att fler personers kompetens tas till vara. Vi vill också fortsätta utveckla koncept med praktikplatser som en väg in på arbetsmarknaden.

Skåne blir en bättre plats om fler medverkar, bidrar och får ge uttryck för sina livserfarenheter. Miljöpartiet vill att Region Skåne i högre utsträckning efterfrågar och anställer människor med utländsk bakgrund. Om vi kan ge förutsättningarna i form av svenskundervisning, utbildning, bostäder och bra introduktion på arbetsmarknaden har integrationen alla möjligheter att lyckas.  

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: