Feminism, jämställdhet och likabehandling

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så inleds FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. FN prioriterar jämställdhet som den fjärde viktigaste punkten för lika mänskliga rättigheter. Miljöpartiet ett feministiskt parti vars jämställdhetspolitik bygger på antirasistisk feminism och insikten om att olika maktordningar samverkar. 

 

Ansvaret för ett jämställt samhälle delas lika mellan män, kvinnor och transpersoner. Jämställdhet får aldrig reduceras till en kvinnofråga. Därför är det av största vikt att Kristianstads kommun arbetar aktivt med normkritiskt tänkande inom sina verksamheter och identifierar de strukturer som finns som kan hämma medborgare till följd av förlegade könsnormer. 

 

En feministisk politik för jämställdhet är inte genomförd förrän kvinnors och mäns inkomster är lika, domesticerat våld upphört och våra skolor aktivt arbetar med jämställdhet och ett normkritiskt synsätt.  Unga kvinnor och HBTQ-personer drabbas särskilt av psykiska ohälsa vilket innebär ett stort samhällsproblem. Något som den kommunala verksamheten i Kristianstad måste vara medveten om och rustad för. Transpersoner är ofta dubbelt utsatta och utsätts dagligen för strukturell diskriminering.

 

Det är viktigt att arbetet med HBTQ-frågor och kompetens inte bara bygger på eldsjälar och individer utan blir en fast grund i den kommunala verksamheten. 

 

 

Vi vill stärka stödet och kompetensen för att bemöta våldsutsatta personer i samkönade relationer, personer med funktionsnedsättning samt till personer som är utsatta för hedersvåld. Kvinnojourer behöver få full ekonomisk ersättning för den del av deras verksamhet som utgör socialtjänst, och kommunerna måste se till att det finns lägenheter att flytta till när det är dags att flytta ut från det skyddade boendet.

 

Miljöpartiet kommer att verka för att

  • Kristianstad kommun ger lika lön för likvärdigt arbete oavsett könstillhörighet
  • främja ett aktivt arbete med Kristianstads kommuns likabehandlingsplan och normkritiskt arbete i alla kommunala verksamheter
  • Kristianstad ska finnas en trygg mötesplats för unga HBTQ-personer där i synnerhet transungdomar känner sig trygga
  • kvinno- och mansjourer ska finnas i kommunal regi och ha tillgång till stödlägenheter
  • HBTQ-certifiering i de kommunala verksamheterna
  • stärka genuspedagogiken i förskolan genom att utbilda all skolpersonal i Kristianstads kommun
  • intensifierat arbete mot hatbrott och mer förebyggande arbete mot förtryckande normer, inte minst i skolorna
  • verka för ökat samarbete mellan, kommun, föreningsliv och RFSL för att stötta unga HBTQ-personer
  • stärka tillgängligheten, stimulera det normkritiska tänkandet och främja mötesplatser för unga.
  • alla toaletter inom kommunal verksamhet ska vara könsneutrala

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: