Klimat och miljö

Klimat och miljö

En hållbar livsmiljö innebär att tre dimensioner ska samverka med varandra. Den ekologiska, ekonomiska och den sociala hållbarheten. Ekonomisk hållbarhet innebär att miljön inte ska skadas för att öka den ekonomiska tillväxten. Resurserna ska även vara jämnt fördelade i samhället. I förlängningen innebär detta ökad trygghet för alla. Med social hållbarhet menas att vi ska leva i en miljö som präglas av god hälsa och jämställdhet. Ekologisk hållbarhet involverar allt levande. Alla ekosystem ska skyddas och ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Det är viktigt att vi låter naturen återskapa de resurser vi tar därifrån.

Kristianstads kommun ska vara en föregångare när det gäller hållbar utveckling. Detta innebär att vi skapar ett samhälle som klarar av att tillfredsställa våra behov idag, utan att stjäla kommande generationers möjligheter att leva ett bra liv. Kristianstad är byggd på sank mark som nästan ligger i nivå med havet. Med klimatförändringarna riskerar nu många delar av Kristianstads kommun att översvämmas i framtiden. För oss i Miljöpartiet är det av största vikt att Kristianstad kommun utvecklas inom planetens gränser och att vi kraftigt minskar utsläppen av växthusgasutsläpp för att dämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Nyheter på Klimat och miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter