Demokrati,jämställdhet och integration

Kommunpolitiken berör alla som bor och verkar inom Lidköpings kommuns gränser. Att gå och rösta vart fjärde år är inte tillräckligt för att få inflytande över de frågor som berör vår vardag.

 Vi vill: 

•    Fördjupa demokratin så att medborgarna blir mer delaktiga i diskussioner som föregår stora och viktiga beslut.

•    Decentralisera makten och stärka människors möjlighet till delaktighet genom rådslag, medborgardialoger och folkomröstningar.

•    Att kommunen ska bibehålla och utveckla behandlingen av medborgarförslag.

•    Arbeta för ett samhälle som är fullt tillgängligt för funktionsnedsatta ,jämställt mellan könen och icke-diskriminerande avseende etnisk bakgrund, livsåskådning, religion, sexuell läggning och ålder.

•    Att kommunens hemsida ska förenklas och innehålla mer detaljerad information om tex. vilka beslut som fattats i nämnderna, vilka utredningar som pågår och på vilken beslutsnivå olika frågor avgörs. Även kontinuerlig uppdatering av vattenkvaliteten i ledningsnät och råvatten!

•    Fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten.

•    Ta ett aktivt och medmänskligt ansvar för ensamkommande flyktingbarn.

•    På ett bättre sätt ta tillvara på kompetensen hos flyktingar och invandrare.

•    Integrationsarbetet ska vara högt prioriterat i kommunen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: