Demokrati och jämställdhet

Lyssna

Kommunpolitiken berör alla som bor och verkar inom Lidköpings kommuns gränser. Att gå och rösta vart fjärde år är inte tillräckligt för att få inflytande över de frågor som berör vår vardag.

 Vi vill: 
- Fördjupa demokratin så att medborgarna blir mer delaktiga i diskussioner som föregår stora och viktiga beslut. 
- Decentralisera makten och stärka människors möjlighet till delaktighet genom rådslag, medborgardialoger och folkomröstningar. Införa möjligheter för kommuninnevånarna att närvara på nämndsmöten. 
- Att kommunen ska bibehålla och utveckla behandlingen av medborgarförslag och göra ett medborgarkontor/ kontaktcenter i anslutning till receptionen i kommunhuset. 
- Arbeta för ett samhälle som är fullt tillgängligt för funktionsnedsatta, jämställt mellan könen och icke-diskriminerande avseende etnisk bakgrund, livsåskådning, religion, sexuell läggning och ålder. 
- Att kommunens hemsida ska utvidgas och innehålla mer detaljerad information om tex. vilka beslut som fattats i nämnderna, vilka utredningar som pågår och på vilken beslutsnivå olika frågor avgörs. Även kontinuerlig uppdatering av vattenkvaliteten i  ledningsnät och råvatten! Dessutom ska kommunala handlingar och protokoll inkl. bilagor vara sökbara på internet. 
- Att Lidköpings kommun inför rösträtt för 16-åringar på försök. 
- Att otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Utveckla de kommunala verksamheterna. Ge jämlika förutsättningar för de förtroendevalda att delta i möten. Alltså fler möten dagtid. 
- Att vi ska ha rimliga nivåer på arvodena i kommunen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: